Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach: do 15 lutego i 15 września każdego roku. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17649/13) odniosło się do postulatu rozłożenia go na 12 rat. Miałoby to ułatwić przedsiębiorcom transportowym zachowanie płynności finansowej. Ministerstwo Finansów nie planuje jednak wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców, polegających na rozłożeniu im zapłaty tej daniny na 12 miesięcy.
Podobne rozwiązanie funkcjonuje w podatku od nieruchomości. Jak wyjaśnia resort finansów, podatek od nieruchomości w 12 ratach opłacają osoby prawne (możliwość ta nie dotyczy osób fizycznych, które płacą daninę w czterech ratach). Taki mechanizm ma ułatwić podmiotom gospodarczym terminowe regulowanie należności, a gminom zapewnić comiesięczne wpływy z podatku. Przy czym MF uzasadnia to znacznym rozmiarem nieruchomości wykorzystywanych przez osoby prawne do działalności gospodarczej oraz wysokością stawek podatku od firmowych nieruchomości. Podmioty gospodarcze mogłyby mieć trudności z regulowaniem zobowiązań w mniejszej liczbie rat.
Ministerstwo Finansów nie planuje natomiast podjęcia prac mających na celu wprowadzenie analogicznej możliwości płacenia w 12 ratach podatku od środków transportowych. Zauważa, że w przypadku problemów w regulowaniu zobowiązań podatkowych – w tym podatku od środków transportowych, przedsiębiorca może zwrócić się do urzędu skarbowego o rozłożenie zapłaty na raty na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Resort poinformował przy okazji, że w projekcie założeń do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (przyjęty już przez rząd) proponuje się zmodyfikowanie zasad opłacania podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. W przypadku gdy kwota zobowiązania nie przekracza 100 zł, danina ma być płatna jednorazowo – do 15 marca roku podatkowego.