Podobne rozwiązanie funkcjonuje w podatku od nieruchomości. Jak wyjaśnia resort finansów, podatek od nieruchomości w 12 ratach opłacają osoby prawne (możliwość ta nie dotyczy osób fizycznych, które płacą daninę w czterech ratach). Taki mechanizm ma ułatwić podmiotom gospodarczym terminowe regulowanie należności, a gminom zapewnić comiesięczne wpływy z podatku. Przy czym MF uzasadnia to znacznym rozmiarem nieruchomości wykorzystywanych przez osoby prawne do działalności gospodarczej oraz wysokością stawek podatku od firmowych nieruchomości. Podmioty gospodarcze mogłyby mieć trudności z regulowaniem zobowiązań w mniejszej liczbie rat.

Ministerstwo Finansów nie planuje natomiast podjęcia prac mających na celu wprowadzenie analogicznej możliwości płacenia w 12 ratach podatku od środków transportowych. Zauważa, że w przypadku problemów w regulowaniu zobowiązań podatkowych – w tym podatku od środków transportowych, przedsiębiorca może zwrócić się do urzędu skarbowego o rozłożenie zapłaty na raty na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Resort poinformował przy okazji, że w projekcie założeń do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (przyjęty już przez rząd) proponuje się zmodyfikowanie zasad opłacania podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. W przypadku gdy kwota zobowiązania nie przekracza 100 zł, danina ma być płatna jednorazowo – do 15 marca roku podatkowego.