Przypomnijmy, że o zwrot części wydatków mogą ubiegać się inwestorzy indy-widualni, którzy od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. zakupili – lub zakupią – materiały budowlane, na które po 30 kwietnia 2004 r. VAT wzrósł z 7 do 22 proc. Przepisy te miały zrekompensować inwestorom indywidualnym podniesienie tego podatku na materiały budowlane.
Trzeba złożyć wniosek
Refundacja części podatku od tyowarów i usług zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych o podwyższonej stawce dotyczy osób budujących lub remontujących lokal, do którego mają tytuł prawny. Aby uzyskać zwrot części zapłaconego VAT-u należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek zawierający podstawowe dane dotyczące podatnika (NIP, dane osobowe, adres zamieszkania) oraz informacje o poniesionych wydatkach i obliczeniu wysokości refundacji. Podstawowe zmiany dotyczą likwidacji warunku zakończenia inwestycji przy ubieganiu się o zwrot VAT oraz półrocznego terminu na złożenie wniosku. Zatem osoby, które zakończyły swoje inwestycje, i z różnych powodów nie złożyły w ciągu sześciu miesięcy wniosku, mogą to zrobić na mocy znowelizowanej ustawy. W wyniku podpisanej nowelizacji przestał bowiem obowiązywać półroczny termin na ubieganie się o zwrot VAT. Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o zwrot VAT może być złożony raz w roku, z tym, że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do 30 czerwca 2008 r.
WAŻNE

Jeśli wniosek będzie poprawnie sporządzony i nie wzbudzi wątpliwości, podatnik powinien otrzymać pieniądze bez konieczności wydawania decyzji
Urząd wydaje decyzję
Co do zasady urząd skarbowy wydaje decyzję w sprawie zwrotu VAT, w której określa kwotę tego zwrotu. Zasadniczo urząd ma na to sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. Aby jednak sprostać postulatowi usprawnienia trybu zwrotu, wprowadzono zasadę, zgodnie z którą, jeśli wniosek będzie poprawnie sporządzony i nie wzbudzi wątpliwości, podatnik powinien otrzymać pieniądze bez konieczności wydawania decyzji. W ustawie przyjęto bowiem, że wnioski niebudzące wątpliwości naczelnika urzędu skarbowego nie będą rozpatrywane w formie decyzji. W takim przypadku kwota zwrotu podlega wypłaceniu w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ustawa wprowadza też inne uproszczenia dotyczące procedury ubiegania się o zwrot VAT. Przede wszystkim zrezygnowano z części obowiązków dokumentacyjnych. Inwestor, składając wniosek, nie będzie już musiał dołączać do niego dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji ani zawiadomienia o zakończeniu prac. W nowelizacji uregulowano ponadto kwestie związane z ustalaniem wysokości limitu zwrotu przysługującego osobie fizycznej w przypadku uprzedniego otrzymania kwoty zwrotu przez nią lub jej małżonka. Wprowadzono też zasadę, że do obliczania limitu kwoty zwrotu ma być przyjmowana cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ostatnio ogłoszona przez GUS, a nie jak dotychczas za kwartał poprzedzający ten, w którym złożono wniosek o zwrot.
21 dni od ogłoszenia
Warto też zaznaczyć, że wprowadzono przepis, zgodnie z którym osoby fizyczne nieposiadające NIP we wniosku o zwrot powinny podawać numer PESEL. Natomiast wnioskodawca, któremu nie nadano żadnego z tych numerów, będzie mógł posłużyć się numerem dokumentu tożsamości, także wystawionego za granicą. Ustawa zacznie obowiązywać po upływie 21 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.