Czy zatrudniając nianię, muszę obliczać zaliczki
W listopadzie 2006 r. zatrudniłam nianię. Zrobiłam to oficjalnie i chcę skorzystać z ulgi podatkowej. Mój znajomy powiedział, że jestem płatnikiem. Czy to prawda? Tak Niestety, ulga na nianie wiąże się z uciążliwymi obowiązkami dla podatnika. Przede wszystkim osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną zatrudniając nianię czy pomoc domową, musi jako płatnik pobierać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy. Stosuje przy tym do wypłacanej niani czy pomocy domowej należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli 19 proc. Na tym nie koniec. Przy obliczaniu zaliczki osoba zatrudniająca uwzględnia koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w danym miesiącu w wysokości przewidzianej przez ustawę. Potem obliczoną zaliczkę musi zmniejszyć o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ograniczając zmniejszenie do 7,75 proc. Ponadto płatnik ma obowiązek przekazać pobraną zaliczkę w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według swojego miejsca zamieszkania. Od 1 stycznia 2007 r. płatnik nie musi już składać deklaracji miesięcznych związanych z należnościami z tytułu umowy aktywizacyjnej. Za to w terminie do końca stycznia płatnik przesyła do urzędu skarbowego deklarację roczną. A do końca lutego przesyła podatnikowi oraz do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika imienną informację, sporządzoną według ustalonego wzoru. Z ulgi na nianie od 1 stycznia 2007 r. można korzystać już tylko na zasadzie praw nabytych. Ulga została zlikwidowana. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 35a ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).
Czy mogę nie wyjaśniać różnicy między podatkami
Moja firma zatrudnia kilka osób. Jako zakład pracy musi wywiązywać się z obowiązku płatnika. Czasami zdarza się, że istnieją różnice między potrąconym podatkiem a wpłaconym od wypłat pracowników. Od 1 stycznia 2007 r. nie ma już deklaracji miesięcznych. Czy to oznacza, że nie musimy się już tłumaczyć, z czego wynika różnica? Nie To prawda, że dotychczas różnice dotyczące potrąconego i wpłaconego podatku płatnik wyjaśniał w deklaracji miesięcznej składanej do urzędu skarbowego. Od początku roku zniknął obowiązek przesyłania deklaracji miesięcznych. Nie oznacza to jednak, że płatnik zakład pracy nie musi już tłumaczyć, skąd wynika różnica. Płatnik ma obowiązek do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesłać do właściwego urzędu skarbowego deklarację roczną. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, to właśnie w deklaracji rocznej płatnik musi ją wyjaśnić w deklaracji. Deklarację roczną płatnik przesyła do urzędu skarbowego właściwego według miejsca swojego zamieszkania. A jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 38 ust. 1 i 1a ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy podatnik sam oblicza i płaci zaliczkę od pensji
Zakład pracy nie wypłacił mi zaległej pensji. Wygrałam sprawę w sądzie, a wypłatą zajmie się komornik. Czy będę musiała sama opodatkować wypłatę? Nie W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń z tytułu pracy dokonuje komornik sądowy, to on jest obowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, czyli 19 proc. Taki sam obowiązek ciąży na podmiocie niebędącym następcą prawnym zakładu pracy, przejmującym jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Komornik musi też kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazać na rachunek urzędu skarbowego. Zaliczki wpłaca w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Ponadto w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym komornik jako płatnik przesyła roczną deklarację. A w terminie do końca lutego przekazać podatnikowi i do jego urzędu skarbowego imienną informacje. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 42e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy mały podatnik może korzystać z kwartalnej zaliczki
Prowadzę działalność gospodarczą w niewielkim zakresie. Sprzedaż w moim przypadku w ubiegłym roku wyniosła niecałe 100 tys. zł. Czy mogę płacić zaliczki kwartalnie? PODSTAWA PRAWNA Tak Prawo do zaliczek kwartalnych mają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy mają m.in. status małego podatnika. Zgodnie z definicją małego podatnika jest to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 800 tys. euro. Żeby sprawdzić, czy podatnik nie przekroczył limitu, należy przeliczyć kwotę wyrażoną w euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Trzeba pamiętać, że mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, muszą o tym fakcie powiadomić urząd skarbowy. Należy to zrobić na piśmie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych. Jeśli więc podatnik do dnia 20 lutego roku nie zawiadomi urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, co do zasady będzie je płacił dalej. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 44 ust. 3g ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy uproszczona forma zaliczki pociąga dodatkowe obowiązki
W 2006 roku prowadziłam działalność gospodarczą płacąc zaliczki w formie uproszczonej. Czy muszę składać zeznanie roczne? Tak To jeden z podstawowych obowiązków podatnika, który wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Zgodnie z przepisami podatnik musi dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45 ustawy. Ponadto musi stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy, wpłacając zaliczki w terminach miesięcznych. Czyli za okres od stycznia do listopada, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Trzeba pamiętać, że do podstawowych obowiązków podatników korzystających z uproszczonej formy płacenia zaliczek należy poinformowanie urzędu skarbowego o tym fakcie. Trzeba to zrobić do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrano uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Zawiadomienie musi być pisemne. Tak jak w innych przypadkach zawiadomienie dotyczy również lat następnych. Tylko, jeśli podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, będzie mógł płacić zaliczki w innej formie. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 44 ust. 6b–6d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy złożyć później zgłoszenie o wyborze formy opodatkowania
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Okazało się, że bardziej korzystne byłoby dla mnie przejście na podatek liniowy i płacenie zaliczek według stałej stawki 19 proc. Czy mogę jeszcze dokonać zgłoszenia o wyborze tej formy opodatkowania? Nie Niestety, w tym roku jest już za późno. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Ale muszą złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 stycznia roku podatkowego. Tylko jeśli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego na złożenie oświadczenia ma czas do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli nie złożył pan oświadczenia o wyborze nowej formy opodatkowania do 20 stycznia, nadal musi pan stosować dotychczasowe zasady opodatkowania. Termin do złożenia oświadczenia nie podlega przywróceniu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).