Termin jednego miesiąca na poinformowanie urzędu skarbowego o nabyciu spadku jest terminem zbyt krótkim, aby wszyscy podatnicy mieli realną możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny, orzekając o niezgodności z ustawą zasadniczą art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) obowiązującego w latach 2007–2008.
W tym okresie spadkobiercy (z grona najbliższej rodziny) mieli prawo do zwolnienia z podatku nabytych rzeczy i praw majątkowych, pod warunkiem że zgłosili to nabycie urzędowi skarbowemu na specjalnym formularzu w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
TK uznał, że taka konstrukcja zwolnienia podatkowego jest niezgodna z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa i prawa. Gwarantuje jedynie pozorną ochronę jednostki.