Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargę Lasów Państwowych na interpretację ministra finansów. Skarżący wyjaśnił, że pracownicy służby leśnej mają prawo do bezpłatnych lokali mieszkalnych, które są w jego zarządzie. Problem dotyczył tego, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości: Lasy, jako zarządca nieruchomości, czy też pracownik, jako jej posiadacz. Zdaniem wójta gminy, który wydał interpretację (jest on organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości), podatnikiem będzie posiadacz lokalu. Lasy Państwowe uważały natomiast, że one.

Sąd zgodził się z wójtem. Z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) wynika, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości). Podatnikami są też posiadacze, którzy nie mają umowy z właścicielem. Sąd wyjaśnił, że generalnie obowiązek podatkowy ciąży na zarządcy, pod warunkiem że jest to trwały zarząd. A w przypadku Lasów Państwowych tak nie jest. Podatnikiem może być również posiadacz zależny. Tak więc, zdaniem sądu, to nie Lasy Państwowe są w tym wypadku podatnikiem, ale właśnie posiadacze zależni, czyli pracownicy służby leśnej.

Wyrok WSA w Warszawie jest zbieżny z interpretacją ogólną ministra finansów z 19 października 2012 r. (nr PL/LS/833/89/APQ/12/223). Minister rozstrzygnął w niej, że w przypadku gdy pracownik służby leśnej na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzymuje do bezpłatnego korzystania budynek mieszkalny jednorodzinny lub w zabudowie szeregowej, to będzie musiał od niego płacić podatek od nieruchomości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby fizyczne będące posiadaczami nieruchomości lub ich części, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 28 maja 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2321/12.