Publiczne placówki nie mają pewności, czy ich sprawozdania finansowe za 2012 r. – zbadane przez biegłego rewidenta – muszą być publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wątpliwości wynikają z brzmienia zmienionego od początku roku art. 70 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330). Chodzi o to, że jeżeli zgodnie z art. 69 tej ustawy jednostka nie ma obowiązku składania sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale podlega ono audytowi, to musi ona opublikować dokumenty w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).
A jeśli składa je w KRS? Ministerstwo Sprawiedliwości w zmieszczonych na swojej stronie internetowej wyjaśnieniach twierdzi, że zwolnienie z publikacji w MSiG dotyczy tylko tych podmiotów, które nie tylko składają (badane) sprawozdania do KRS, ale jednocześnie których wpisy do rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Tymczasem, jak wskazuje nasz czytelnik, wpisy szpitala do rejestru (stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SP ZOZ) zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o KRS nie podlegają obowiązkowi ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 2013 roku sprawozdania finansowe, które podlegają rewizji finansowej, nie są już publikowane w Monitorze Polskim B

Ministerstwo Finansów nie ma wątpliwości. W piśmie przesłanym do redakcji wyjaśnia, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zobowiązany jest do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. A w takim wypadku nie mają zastosowania przepisy art. 70 ustawy o rachunkowości.
Przypomnijmy też, że szpitale, których dokumenty podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, składają do rejestru sądowego roczne sprawozdanie finansowe, uchwałę o jego zatwierdzeniu przez odpowiedni organ, opinię biegłego oraz uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Złożenie wszystkich materiałów musi nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania.