Sejm przeprowadził pierwsze czytania trzech poselskich projektów zmian podatkowych.
Wszystkie proponowane rozwiązania, których autorami są posłowie Ruchu Palikota, mają na celu uszczelnienie systemu. Pierwszy projekt przewiduje wprowadzenie regulacji przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania poprzez przypisanie dochodów osiągniętych przez kontrolowaną spółkę zagraniczną (ang. CFC) polskiemu podmiotowi ją kontrolującemu.
Stanowisko rządu do tego projektu jest negatywne. Zarzucono mu, że stanowi przykład regulacji niepełnej i wadliwej zarówno koncepcyjnie, jak i legislacyjnie. Ministerstwo Finansów przygotowało już swój projekt nowelizacji przewidującej analogiczne rozwiązanie, o czym informowaliśmy w wydaniu nr 87.
Wiceminister finansów Maciej Grabowski na posiedzeniu Sejmu przekonywał, że projekt, który proponuje minister finansów, jest lepszy i w sposób pełniejszy wskazuje krąg podmiotów, do których nowe przepisy mają mieć zastosowanie (m.in. stałe zakłady). Projekt poselski został jednak skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji finansów publicznych.
Ruch Palikota proponuje ponadto wprowadzenie do Ordynacji podatkowej Rejestru Operacji Gospodarczych prowadzonego przez ministra finansów. Polscy przedsiębiorcy mieliby zgłaszać do rejestru operacje gospodarcze (np. udzielanie pożyczek, wypłaty dywidend, umowy przenoszące własność) o wartości co najmniej 500 tys. euro, których stroną jest podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Ostatnia propozycja to projekt ustawy o nadzorze publicznym nad stosowaniem cen transferowych. Jego celem miało być uporządkowanie i skodyfikowanie przepisów dotyczących cen transferowych już istniejących w polskim systemie podatkowym w jednym akcie prawnym.
Stanowisko rządu również w obu tych przypadkach jest negatywne. W pierwszym czytaniu zostały złożone wnioski o ich odrzucenie. Najprawdopodobniej dziś będą one głosowane.
Etap legislacyjny
Wszystkie trzy projekty po pierwszym czytaniu w Sejmie