nowe prawo Zasady pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych określa rozporządzenie ministra finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. nr 243, poz. 1764). Rozporządzenie to zostało właśnie opublikowane. Zgodnie z treścią jego przepisów, jeśli obowiązek zapłaty tego podatku był solidarny, wówczas zwrot podatku będzie następował na rzecz jednego z podatników z równoczesnym powiadomieniem pozostałych o dokonanym zwrocie. Rozporządzenie określa również wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych. Deklaracja od 1 stycznia 2007 r. zawiera informacje o miejscu i celu jej składania, danych płatnika, adresie siedziby kancelarii notarialnej, danych dotyczących należności oraz oświadczeniu i podpisie płatnika. Określono również, że notariusze, jako płatnicy tego podatku od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, mają określać w treści sporządzanych przez siebie aktów notarialnych podstawę prawną i sposób obliczenia podatku, a gdy czynność jest zwolniona z podatku – podstawę prawną zwolnienia. Tak jak dotychczas, notariusz będzie musiał pouczyć ustnie podatnika m.in. o uprawnieniach organu podatkowego i obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Notariusze będą też musieli prowadzić rejestr podatku, którego treść również określa przedmiotowe rozporządzenie. Również w przypadku rejestru podatku od czynności cywilnoprawnych (tak jak przy rejestrze dotyczącym podatku od spadków i darowizn) rejestr może być zastąpiony przez repertorium A. Wówczas przepisy dotyczące rejestru podatku stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego ten rejestr. Płatnicy będą również musieli sporządzać informację o kwocie pobranego podatku należnego poszczególnym gminom.