zmiana prawa Projekt rozporządzenia zawiera zmiany do rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zmiany te są spowodowane przystąpieniem 1 stycznia 2007 r. nowych państw do Wspólnoty Europejskiej. Od nowego roku mogą pojawić się problemy do jakich czynności podlegających opodatkowaniu kwalifikować przywóz i wywóz towarów w transakcjach z nowymi państwami członkowskimi. Dlatego do rozporządzenia zostaną wprowadzone przepisy przejściowe w odniesieniu do tych czynności podlegających opodatkowaniu, które zostaną dokonane przed 1 stycznia 2007 r., a związane będą z wywozem towarów z terytorium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego, do których to transakcji miałyby zastosowanie przepisy dotyczące eksportu towarów. Uregulowania te będą dotyczyć wywozu towarów objętych procedurą wywozu przed 1 stycznia 2007 r., ale które to towary wyjadą z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty po 31 grudnia 2006 r. W tej sytuacji nie będą mogły być uznane za eksport, gdyż zgodnie z ustawą o VAT eksport dotyczy tylko wywozu towarów do krajów trzecich, tj. poza terytorium UE. Konieczne jest zatem przyjęcie uregulowań umożliwiających zastosowanie do tych transakcji stawki VAT 0 proc. pod warunkiem posiadania przez podatnika stosownych dokumentów, na podstawie których będzie można stwierdzić, że towar został faktycznie dostarczony do nabywcy. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r.