Lekarze chcą jasnej odpowiedzi na pytanie, jak szczegółowe informacje dotyczące świadczonych usług powinni zamieszczać na paragonach fiskalnych.
O wydanie interpretacji ogólnej prawa podatkowego zwrócił się do ministra finansów Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Wyjaśnienie ma dotyczyć par. 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MF z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz 363).
Przedstawiciele samorządu lekarskiego przypominają, że na podstawie przepisów obowiązujących do 1 kwietnia br. w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów wystarczające było wpisanie na paragonie fiskalnym informacji, że udzielono usługi medycznej, wraz z dodatkowym oznaczeniem, pozwalającym odróżnić świadczenia zwolnione z VAT od opodatkowanych. „Wykładnia taka była zgodna z funkcją przepisów wprowadzających obowiązek posiadania kas, których celem jest ewidencjonowanie obrotu i prawidłowe określenie kwot podatku, a nie szczegółowa inwentaryzacja świadczonych usług” – zauważa NRL.
Jednak 1 kwietnia br. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, którego przepis budzi wątpliwości samorządu lekarskiego. Z obecnego brzmienia par. 8 tego aktu wynika, że paragon fiskalny musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację usługi, co – zdaniem rady – budzi wątpliwości interpretacyjne.
Według występującej do ministra NRL takie brzmienie przepisu może skutkować koniecznością dokonywania przez lekarza czy lekarza dentystę szczegółowego opisu wykonanych procedur medycznych. Tymczasem w ocenie samorządu zawodowego lekarzy wystarczające – także pod rządami nowego rozporządzenia – jest zamieszczenie w paragonie jedynie takiej nazwy usługi, która pozwoli wyodrębnić świadczenia zwolnione z podatku (czyli wchodzące w zakres opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) od objętych VAT.
Dodatkowo lekarze zwracają uwagę, że szczegółowe opisywanie na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważne zastrzeżenia ze względu na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy.