Wynika to z art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W tym przypadku nie ma obowiązku składania opinii i raportu biegłego rewidenta, nawet wtedy gdy sprawozdanie finansowe było badane przez biegłego.

Z kolei podmiot będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w ciągu dziesięciu dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego składa je fiskusowi. Obecnie urzędy skarbowe nie mogą karać podatników za niezłożenie dokumentów. Takiej możliwości nie przewiduje ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).

Jednak Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów. Chce wprowadzić do kodeksu art. 80b, zgodnie z którym niedopełnienie tego obowiązku będzie podlegało karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Może ona stanowić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.