Do podstawowych obowiązków płatnika należy obliczenie podatnikowi podatku, pobranie go i wpłacenie właściwemu organowi podatkowemu. Dotyczy płatników niezależnie od wybranego sposobu opodatkowania dochodów (przychodów) i bez względu na formę organizacyjną prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot zatrudniający osoby fizyczne i dokonujący wypłaty świadczeń pieniężnych za wykonaną pracę zobowiązany jest przez przepisy prawa podatkowego do wykonania określonych czynności przypisanych płatnikowi. Obowiązki płatnika powstają wtedy, gdy pracownik lub też osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło otrzymuje lub są mu postawione do dyspozycji pieniądze lub określone świadczenia pieniężne albo też świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. W takim przypadku osoba dokonująca wypłaty zobowiązana jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy według zasad wynikających z przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Co do zasady przepisy te mówią, w jaki sposób płatnicy powinni obliczać i pobierać podatek od wypłaconego podatnikowi świadczenia, jakie dokumenty należy złożyć podatnikowi, aby przy poborze podatku można było stosować korzystne dla podatnika zasady, jakie rodzaju informacje i deklaracje płatnik ma obowiązek sporządzić i przekazać zarówno podatnikowi, jaki i właściwemu urzędowi skarbowemu.
 PRZYKŁAD: ZAMIAST MIESIĘCZNYCH, DEKLARACJE ROCZNE Po nowym roku podatnik może zrezygnować z konieczności składania comiesięcznych deklaracji. Deklaracje comiesięczne zostaną zastąpione deklaracją roczną. Ewentualne różnice, które powstaną między kwotą potrąconego podatku a kwotą podatku wpłaconego, będą również wyjaśniane w rocznej deklaracji. W dalszym ciągu będzie miał jednak obowiązek obliczania i wpłacania zaliczek na podatek.
Deklaracje raz w roku
Trzeba jednak pamiętać, że w tym zakresie od 1 stycznia 2007 r. będą obowiązywały nowe zasady, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588). Otóż od nowego roku zakłady pracy, które będą wypełniały obowiązki płatników, nie będą musiały składać deklaracji miesięcznych – zamiast tego będą obowiązywać deklaracje roczne. Zgodnie bowiem z nowelizacją płatnicy będą musieli przesyłać deklarację roczną do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. Co do zasady rozwiązanie to ma zmniejszyć biurokrację i obciążenie pracodawców obowiązkami formalnymi. Nie zmieni się zasada dotycząca właściwości organu, do którego należy przesyłać te deklaracje. Deklaracje roczne będą przesyłane do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika, jeśli jako osoba fizyczna prowadzi on działalność gospodarczą. Jeśli zaś płatnik nie jest osobą fizyczną – wówczas deklaracje będą przesyłane do urzędu według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie ma siedziby. Inaczej też będzie wyglądał ten obowiązek w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed końcem stycznia. Otóż w takiej sytuacji deklaracje trzeba będzie złożyć najpóźniej do dnia zaprzestania tej działalności.
WAŻNE

Do 20 lutego roku podatkowego mali podatnicy, którzy wybiorą wpłacanie zaliczek za okresy kwartalne, będą musieli zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zakład nie pobierze zaliczek
Jak wiadomo zaliczkę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy odpowiednie oświadczenie. W tym zakresie nastąpi jednak zmiana, ponieważ do przepisu art. 32 ust. 3 ustawy o PIT dodano punkt 6, zgodnie z którym zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Polski, pod warunkiem że dochody będą również opodatkowane poza terytorium Polski. Zmiany też będą dotyczyć płatników, którzy dokonują wypłat należności z praw majątkowych oraz z działalności wykonywanej osobiście. Otóż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne osób prawnych i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z wymienionych tytułów osobom opodatkowanym w Polsce, będą pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia najniższą stawkę określoną w przepisach. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenie to będzie pomniejszane o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).
DEFINICJA MAŁEGO PODATNIKA
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP
Polub Gazetaprawna.pl