Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy powinni być przygotowani na zmiany przy wnoszeniu opłaty skarbowej. Wprowadza je nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zastąpi obecną regulację.
Przedmiot opłaty
Podstawowa różnica w stosunku do obecnych regulacji polega na innym sposobie określenia przedmiotu opłaty skarbowej. Opłacie skarbowej będzie podlegać dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek oraz wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej będzie również dotyczył złożenia pełnomocnictwa lub prokury albo złożenia jego odpisu, wypisu lub kopii – przy czym obowiązek ten również będzie ograniczony wyłącznie do spraw z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Do katalogu przedmiotów opłaty skarbowej zostało również włączone dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenie przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwrot opłaty skarbowej będzie możliwy tylko na wniosek zainteresowanego
Wykreślone podania, wnioski, załączniki
Ustawodawca wykreślił z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej podania i załączniki do podań. A zatem od 1 stycznia przyszłego roku, składając podanie np. w urzędzie gminy, nie będziemy musieli naklejać na niego znaku opłaty skarbowej za 5 zł, który do tej pory był potwierdzeniem tego, że wnieśliśmy wymaganą opłatę. Ponadto opłacie skarbowej nie będą podlegały: żądania, wnioski, odwołania, zażalenia, a także załączniki do podań. Ma to ułatwić wnoszenie ich drogą elektroniczną. Zwolnione z tej opłaty będzie również wnoszenie dokumentów pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie. W tym ostatnim przypadku zwolnienie będzie jednak obejmowało tylko te pełnomocnictwa i prokury, które będą składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Ponadto wśród zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej znalazły się również weksle. Od stycznia podatnik nie będzie musiał dokonywać opłaty skarbowej w związku z wystawieniem weksla. Ustawodawca zdecydował bowiem o zniesieniu opłaty skarbowej od weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela, jako niezwiązanych z działaniami z zakresu administracji publicznej. Podstawowym założeniem tych rozwiązań jest zmniejszenie obciążeń finansowych ich wystawców. Przestanie też obowiązywać uprawnienie do wprowadzenia przez radę gminy opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Jednocześnie w miejsce opłaty administracyjnej wprowadzono za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego opłatę skarbową w wysokości określonej w ust. 51 w części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
WAŻNE

Opłacie skarbowej nie będą podlegały żądania, wnioski, odwołania, zażalenia, załączniki do podań. Ma to ułatwić wnoszenie ich drogą elektroniczną
Opłata za czynność
Istotne jest też, że opłata skarbowa została odniesiona do obowiązku jej zapłaty w stosunku do konkretnych czynności organów administracji publicznej, tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania czynności urzędowej, przy jednoczesnej weryfikacji zakresu czynności urzędowych objętych tą opłatą. Obecnie obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań powstaje ze względu na sam fakt ich złożenia, bez względu na to czy podanie zostanie rozpatrzone. Ustawa inaczej niż dotychczas określa moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. Wedle nowych regulacji moment ten będzie wiązał się z datą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej oraz z datą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia czy zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Co istotne, opłata skarbowa będzie zwracana, jeżeli – mimo jej zapłacenia – czynność urzędowa nie zostanie wykonana albo nie zostanie wydane zaświadczenie lub zezwolenie. Trzeba jednak pamiętać, że zwrot opłaty będzie następował tylko na wniosek zainteresowanego.
Znaki opłaty skarbowej powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2006 r.
Znaki tylko do końca roku
Zmieni się ponadto sposób wnoszenia opłaty skarbowej. Zrezygnowano z uiszczania jej znakami opłaty skarbowej, jak również przy użyciu urzędowych blankietów wekslowych. Zgodnie z nowymi przepisami, zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W związku z tym, zakupione znaki opłaty skarbowej i urzędowe blankiety wekslowe powinny zostać wykorzystane do 31 grudnia 2006 r. Z kolei rady gminy zyskały uprawnienie do zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, a także wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nowe uprawnienie przyznane radom gmin powinno w praktyce znacznie usprawnić dokonanie zapłaty opłaty skarbowej.
Odpowiednie do działań
Pamiętajmy, że obowiązek wniesienia opłaty skarbowej został niejako uzależniony od tego, czy jej uiszczenie będzie ekwiwalentne w stosunku do działań podjętych przez odpowiedni organ. Dlatego objęte obowiązkiem zapłaty skarbowej będą dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ale tylko składane w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwa określono na chwilę złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Wyłączony został obowiązek uiszczenia opłaty w sprawach rent strukturalnych, podobnie zresztą jak w przypadku ubiegania się o rentę z tytułu ubezpieczenia społecznego.