Obowiązkowa korekta kosztów podatkowych, będąca konsekwencją nieterminowych płatności, dotyczy też kwot związanych z realizacją umów leasingu finansowego.
Ministerstwo Finansów potwierdza to w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14770/13).
Resort tłumaczy jednak, że w leasingu finansowym korzystający wprowadza do ewidencji środków trwałych składnik majątku, od którego dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Poszczególne płatności przekazywane przez korzystającego finansującemu składają się z części odsetkowej oraz kapitałowej. Raty leasingowe w części odsetkowej są u korzystającego kosztem podatkowym w dacie ich uiszczenia. Zatem w tym zakresie – zdaniem MF – przepisy o zatorach płatniczych nie mają bezpośredniego zastosowania, gdyż koszty podatkowe powstają w dacie faktycznej zapłaty raty.
Nieuregulowanie w odpowiednim terminie spłaty wartości początkowej powinno skutkować wyłączeniem z kosztów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego. Pod względem terminów płatności każda rata powinna być ustalana i rozliczana odrębnie. Po uregulowaniu zobowiązań korzystający ma prawo zaliczenia do kosztów wcześniej dokonanych zmniejszeń.
Nowe przepisy dotyczą umów leasingu finansowego zawartych przed 1 stycznia 2013 r., jeżeli związane z tą umową kwoty są zaliczane do kosztów od tej daty.