Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) od przyszłego roku zmieni się wysokość diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej, jaką będzie można odliczyć w zeznaniu rocznym.
30 proc. diety za każdy dzień
Nowe brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety. Wysokość diet będzie – podobnie jak dziś – wynikać z przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Korzyści dla pracujących za granicą
Jak już wspomniałam, od przyszłego roku osoby przebywające czasowo za granicą będą mogły w swoich rozliczeniach uwzględnić więcej diet. Dziś odliczenie nie może przekroczyć 30 diet rocznie. Od przyszłego roku będzie można w rozliczeniu podatkowym uwzględnić 30 proc. diety za każdy przepracowany za granicą dzień. Jednak, zgodnie z przepisem przejściowym, nowe zasady rozliczania diet będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2006 roku. Nowych diet nie będą rozliczali podatnicy, u których limit diet korzystający z odliczenia na podstawie dzisiejszych regulacji jest wyższy niż wynikający z zastosowania zasad odliczania diet zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT. Zatem nie będą mogły odliczyć nowych diet w rozliczeniu za 2006 rok te osoby, które np. przez miesiąc przebywały i pracowały za granicą. Trzeba przyznać, że to zmiana bardzo korzystna dla podatników.
Przykładowe porównanie
Wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w odrębnych przepisach. Dziś zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości 30 diet. Od 2007 roku odliczeniu będzie przysługiwać 30 proc. diety za każdy przepracowany dzień. Oto przykład, jak zmiany wpłyną na rozliczenia. ■ Rozliczenie osoby pracującej w Holandii w 2005 roku: Liczba przepracowanych dni 200 Dochód uzyskany w Holandii 20 000 euro Odliczane diety 1260 euro (30 x 42 euro) Dochód po odliczeniu diet 18 740 euro Dochód po przeliczeniu na złote 74 960 zł (przyjęto średni kurs 4,00 zł za euro). ■ Rozliczenie osoby pracującej w Holandii w 2006 roku: Liczba przepracowanych dni 200 Dochód uzyskany w Holandii 20 000 euro Odliczane diety 2520 euro [200 x(0,3 x 42 euro)] Dochód po odliczeniu diet 17 480 euro Dochód po przeliczeniu na złote 69 920 zł (przyjęto średni kurs 4,00 zł za euro).

Kliknij, aby powiększyć