Od przyszłego roku przekazanie 1 proc. naszego podatku na działalność organizacji pożytku publicznego będzie łatwiejsze. Wszelkimi formalnościami zajmie się fiskus, ale dopiero w zeznaniu składanym za 2007 rok.

Do tej pory podatnik, który zdecydował się na przekazanie swojej części podatku dla organizacji pożytku publicznego, musiał się sporo natrudzić, aby część pieniędzy z należnego podatku trafiła na właściwe konto. Po pierwsze, podatnik sam musiał dokonać wpłaty pieniędzy i wyliczyć, ile wynosi 1 proc. podatku. Następnie czekał, aż urząd skarbowy zwróci mu kwotę, którą wcześnie wpłacił na rzecz organizacji. Teraz proces ten ma się uprościć, gdyż to na fiskusie będzie spoczywał obowiązek przekazania zadeklarowanej przez podatnika kwoty pieniężnej. Limit pozostanie bez zmian, czyli odliczenie będzie stanowiło 1 proc. podatku należnego, który wynika z zeznania rocznego. Trzeba jednak pamiętać, że nowe zasady będą stosowane dopiero w zeznaniu składanym za 2007 rok. W zeznaniu składanym za 2006 rok przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie odbywało się jeszcze według starych zasad.

Przywilej przysługuje pod warunkiem złożenia rocznego zeznania w terminie

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, będzie ogłaszał, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego.

Stare zasady jeszcze rok

Obowiązki fiskusa

PRZYKŁAD BŁĘDNE ODLICZENIE 1 PROC. PODATKU Podatnik złożył roczne zeznanie podatkowe PIT-37 za 2006 rok w dniu 24 lutego 2007 roku. W zeznaniu napisał odręcznie, że chce 1 proc. swojego podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmującej się hospitalizacją dzieci z porażeniem mózgowym oraz wykazał kwotę 1 proc. podatku w pozycji 111 składanego zeznania. Faktycznie jednak nie wpłacił wykazanej kwoty na konto organizacji. W takim przypadku nie przysługuje podatnikowi odliczenie, gdyż w zeznaniu składanym za 2006 rok stosuje się stare zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Efektem tego będzie zaniżenie zobowiązania podatkowego za 2006 rok, co w konsekwencji spowoduje obowiązek zwrotu zawyżonego podatku z odsetkami oraz ewentualną karę z kodeksu karnego skarbowego.

Jeżeli podatnik w okresie od 1 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do dnia złożenia zeznania za 2006 rok, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, dokonał przekazania pieniędzy w ramach odliczenia 1 proc. podatku, podatek dochodowy wynikający z zeznania podatkowego za 2006 rok zmniejsza się na starych zasadach. Zmniejszenie stosuje się, jeżeli wpłata nie została odliczona od dochodu jako darowizna na podstawie ustawy o PIT lub na podstawie odrębnych ustaw oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Trzeba przypomnieć, że zmniejszenie stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Nowe zasady rozliczania będą możliwe do stosowania dopiero za rok, czyli przy składaniu zeznania za 2007 rok. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, będzie przekazywał na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Kwotę tę będzie się zaokrąglało do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numeru rachunku bankowego, będzie traktowane na równi ze złożeniem wniosku. Przekazania kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – będzie dokonywał naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

WYŁĄCZENIE Z ODLICZENIA W wykazie organizacji pożytku publicznego nie będą uwzględniane organizacje prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Oznacza to, że wniosek o przekazanie na ich rzecz 1 proc. podatku nie będzie przez naczelnika urzędu skarbowego zrealizowany.