Obowiązek taki wynika z art. 38 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), która jednak nie określa terminu wpłaty zaliczek na rachunek ZFRON. Z tego powodu przyjmuje się czas wyznaczony w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – 7 dni od uzyskania tych środków, czyli od wypłaty wynagrodzenia i pobrania zaliczki. Zaś termin wpłaty na rachunek urzędu skarbowego ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa na 20. dzień miesiąca następnego po tym, w którym zaliczka została pobrana.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej (IPTPB1/415-695/12-4/MD) odniósł się do sytuacji firmy, która zwróciła uwagę na różne terminy wpłat na ZFRON i do US. Sama wypłaca wynagrodzenia z dołu w terminie do 10. dnia następnego miesiąca i musi uwzględniać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, od którego zależy procent wpłaty na ZFRON. Pytanie, jaki miesiąc zakład ma przyjąć jako bazę do obliczenia wskaźnika osób niepełnosprawnych, żeby prawidłowo określić wpłatę na ZFRON i do US – czy miesiąc, za który wynagrodzenie jest należne, czy też miesiąc, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone. Firma znajduje się w szczególnej sytuacji, bowiem liczy się z utratą statusu zakładu pracy chronionej. W przypadku części zatrudnionych wygasa termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności i nie można przesądzić, czy zostanie on przedłużony.

Jak stwierdził dyr. Izby Skarbowej w Łodzi, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych dotyczy miesiąca wypłaty wynagrodzenia. Z uwagi na fakt, iż przekazanie części zaliczki na ZFRON następuje już po przepracowanym miesiącu oraz po wypłacie, płatnik dysponuje danymi dotyczącymi zatrudnienia, co pozwoli na ustalenie właściwej wielkości wskaźnika. Liczy się zatem stan zatrudnienia z miesiąca wypłacenia wynagrodzenia, nie zaś – jak wskazywał wnioskodawca – z miesiąca, w którym wynagrodzenia zostały wypracowane.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodziz 25 lutego 2013 r. nr IPTPB1/415-695/12-4/MD