Do najczęściej zmienianych przepisów należy zaliczyć te, które dotyczą zwolnień podatkowych wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Także ostatnią nowelizacją ustawy o PIT, która zacznie obowiązywać z początkiem 2007 roku, dokonano zmian w katalogu tych zwolnień podatkowych. Najnowsza nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 217, poz. 1588. W tym materiale omawiamy tylko niektóre zmiany, które zostaną wprowadzone przez wspomnianą nowelizację w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT.
Odszkodowania za szkody
Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o PIT, wolne od podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1. Chodzi w tym przypadku o opodatkowanie według progresywnej skali ze stawkami 19, 30 i 40 proc. Znowelizowana ustawa o PIT zmodyfikuje tę regulację. Zwolnione z PIT będą odszkodowania z wyjątkiem wypłacanych za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali ze wspomnianego art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c. Przypomnijmy, że art. 30c zezwala podatnikom spełniającym określone warunki, na opodatkowania według jednolitej 19-procentowej stawki PIT.
Przebywający czasowo za granicą
Dla osób, które osiągają dochody z pracy za granicą, istotne znaczenie mają zmiany dokonane w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, wolna od podatku będzie część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15. Zgodnie ze wspomnianym ust. 15, zwolnienie, o którym mowa we wspomnianym art. 21 ust. 1 pkt 20, nie będzie miało zastosowania do wynagrodzenia: • pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Polski, • pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Polski w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83, • uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.
Nowe zwolnienie dla alimentów
Nowelizacja przewiduje istotne zmiany dotyczące opodatkowania alimentów. Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w art. 21 ust. 1 pkt 127, wolne od podatku będą alimenty: • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, • na rzecz innych osób niż wyżej wymienione (czyli np. dla byłego małżonka), zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.
WAŻNE

Wolna od podatku będzie część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety, określonej w przepisach
Przepisy uchylone i zmienione

Nastąpią również zmiany dotyczące zwolnień podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości i przeznaczaniem uzyskanych pieniędzy na inwestycje mieszkaniowe. Konkretnie uchylone będą regulacje zawarte w obecnym art. 21 ust. 1 pkt 32 – 32a ustawy o PIT. Wprowadzone natomiast zostanie nowe zwolnienie, zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT (zmiany dotyczące m.in. tych kwestii szczegółowo omawiamy w innej części tego dodatku). Zmodyfikowany ponadto zostanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 32b. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, zwolnione z PIT będą przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2280 zł. Uchylony też zostanie obecny przepis art. 21 ust. 1 pkt 78a ustawy o PIT. Aktualnie regulacja ta zwalnia z PIT dochody podatników prowadzących osobiście lub w formie spółki klub sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. nr 155, poz. 1298), w części przeznaczonej na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.s

WAŻNE

Zwolniona z PIT będzie wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, czyli od najbliższych
Świadczenia w naturze
Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, wolna od podatku będzie wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b), otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (z określonym zastrzeżeniem zawartym w ust. 20). Oprócz tego zwolnione z PIT zostaną: • świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 21 ust. 1 pkt 128 ustawy o PIT), • dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT).
Wolne od podatku będą alimenty na dzieci, a także na rzecz innych osób, zasądzone przez sąd, do wysokości 700 zł miesięcznie