Dziś w godz. 9-12 na pytania odpowiada MAGDALENA MAJKOWSKA; tel.: (0 22) 531 48 22; e-mail: magdalena.majkowska@infor.pl

PIT

Razem z ojcem dziecka wychowujemy dziesięcioletnią córkę. Nie jesteśmy jednak małżeństwem. Oboje zamieszkujemy z dzieckiem. Czy będąc w konkubinacie, można skorzystać z ulgi na dziecko?

W opisanej sytuacji prawo do ulgi oczywiście przysługuje. Skorzystanie z odliczenia nie zostało uzależnione od pozostawania przez rodziców w związku małżeńskim. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do ulgi zostało przyznane podatnikom, którzy wychowują własne lub przysposobione dzieci. Z ulgi korzystają zatem rodzice dzieci, biologiczni bądź adopcyjni, także w sytuacji gdy pozostają w związku nieformalnym. Odpisując ulgę w rocznym zeznaniu podatkowym, trzeba jednak pamiętać, że kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców. Można ją jednak uwzględnić w zeznaniu podatkowym jednego z rodziców lub w zeznaniach obojga. W praktyce oznacza to, że ulgę można odpisać w całości od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W tym ostatnim przypadku podatnicy sami decydują, w jakich proporcjach dokonują odpisu od podatku. Mogą zatem podzielić się ulgą po połowie lub odliczyć ją w różnych częściach. Dokonując odliczenia, trzeba jedynie pamiętać, aby łączna kwota dokonanych odliczeń nie przekraczała przysługującej kwoty ulgi.

71 dni zostało na złożenie zeznania PIT

Podstawa prawna

■ Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

CIT

W przypadku naszej spółki rok podatkowy trwa od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2008 r. Zeznanie będziemy zatem składać do 31 sierpnia 2008 r. Jaką wersję formularza CIT-8 powinniśmy zastosować?

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą przyjąć w umowie spółki bądź w statucie, że rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych niepokrywających się z rokiem kalendarzowym. Nie zmienia to faktu, że na podatnikach tych ciąży obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym na druku CIT-8 do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym przypadku ostateczną datą złożenia zeznania nie będzie jednak 31 marca, ale koniec trzeciego miesiąca następującego po wybranym przez podatnika okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. W opisanej sytuacji może powstać wątpliwość, czy należy zastosować wzór zeznania obowiązujący w 2007 roku czy aktualny na dzień jego złożenia. Podatnik w takim przypadku złoży zeznanie na formularzu CIT-8 według wzoru mającego zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2007 r. Został on określony w rozporządzeniu ministra finansów z 18 grudnia 2006 r.

41 dni zostało na złożenie zeznania CIT

Podstawa prawna

■ Par. 2 rozporządzenia ministra finansów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 243, poz. 1761).