Dziś w godz. 9-11 na pytania odpowiada KRZYSZTOF TOMASZEWSKI; tel.: 0 22 530 40 45; e-mail: krzysztof.tomaszewski@infor.pl

PIT Będę wypełniał zeznanie PIT-36. Pełniłem obowiązki społeczne i obywatelskie. Czy muszę samodzielnie obliczyć kwotę podlegającą opodatkowaniu, gdy informację PIT-R otrzymam od kilku płatników?

W 2007 roku diety i kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie, wolne były od podatku do wysokości nieprzekraczającej (łącznie od wszystkich płatników) miesięcznie 2280 zł. Zatem diety oraz zwrot kosztów przekraczające miesięcznie tę kwotę są opodatkowane. Kwotę diet oraz zwróconych kosztów niepodlegających opodatkowaniu - w poszczególnych miesiącach roku podatkowego - płatnik wykazuje w kolumnie d części D informacji PIT-R. Podatnik, który otrzymał więcej niż jedną informację PIT-R, powinien zsumować kwoty korzystające ze zwolnienia w danym miesiącu roku podatkowego (np. suma kwot dotycząca stycznia z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R, odpowiednio suma kwot dotycząca lutego z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R itd.). Gdy zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 2280 zł, to nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik jest obowiązany wykazać w wierszu 5 części D zeznania PIT-36.

76 dni zostało na złożenie zeznania PIT

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

CIT W ubiegłym roku po raz pierwszy nasza spółka akcyjna przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi i musiała sporządzić dokumentację podatkową. Czy należy ten fakt odnotować w zeznaniu PIT-8?

Obowiązek sporządzania dokumentacji wynika z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z przepisu tego wynika, że podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji. Fakt sporządzenia dokumentacji należy uwzględnić wypełniając roczne zeznanie podatkowe CIT-8. W tym celu trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat znajdujący się w części B poz. 21 formularza CIT-8.

46 dni zostało na złożenie zeznania CIT

Podstawa prawna

■ Art. 9a ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).