Dziś na pytania czytelników odpowiada BOGDAN ŚWIĄDER; tel.: 0 22 530 41 42; e-mail: bogdan.swiader@infor.pl

PIT W 2007 roku pracowałem na umowę o pracę i z tego tytułu otrzymałem od pracodawcy rozliczenie roczne na druku PIT-40. Jednocześnie wykonałem jedną umowę zlecenia z innym podmiotem. Czy składać zeznanie roczne?

Rocznego rozliczenia podatku może za nas dokonać pracodawca, z tytułu dochodów uzyskiwanych w ciągu roku z umowy o pracę. W takim przypadku wypełnia formularz PIT-40, który przesyła pracownikowi i urzędowi skarbowemu. Pracownik nie jest już zobowiązany do samodzielnego składania zeznania. W sytuacji gdy pracownik uzyska jeszcze inne dochody (np. z umowy zlecenia od innego podmiotu), będzie musiał złożyć rozliczenie podatku od całości dochodów, tych uzyskanych z pracy i tych ze zlecenia. Powinien otrzymać od zleceniodawcy informację PIT-11.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody, z wyjątkiem dochodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów (w niektórych przypadkach nie sumuje się dochodów np. przy dochodach z giełdy, opodatkowanych w sposób ryczałtowy). W konsekwencji przychody z umowy zlecenia i z umowy o pracę należy zsumować i rozliczyć w jednym zeznaniu PIT-37 składanym do końca kwietnia 2008 r.

78 dni zostało na złożenie zeznania PIT

Podstawa prawna

■ Art. 9 ust. 1-1a oraz art. 45 ust. 1 usta- wy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

CIT Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową i korzystaliśmy do końca 2006 roku ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Jak mamy wykazać dochody za 2007 rok w zeznaniu CIT-8?

Począwszy od 2007 roku spółdzielnie straciły całkowite zwolnienie dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych, które przysługiwało w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe. Obecnie ze zwolnienia korzystają tylko dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Oznacza to, że zwolnienie z CIT dotyczy należności za mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi, wnoszone przez właścicieli oraz lokatorów, jeżeli zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Inne dochody, np. z najmu powierzchni pod reklamy, z tytułu otrzymanych odszkodowań dotyczących części wspólnej budynku, będą opodatkowane 19-proc. podatkiem.

W związku z tym spółdzielnia powinna złożyć zeznanie roczne CIT-8, gdzie wykaże wszystkie przychody uzyskane w 2007 roku wraz z załącznikiem CIT-8/O, w którym wykaże dochody zwolnione. W zeznaniu CIT-8 spółdzielnia jako podatnik CIT będzie mogła odliczyć dochody wolne od podatku, przez co pomniejszy kwotę do opodatkowania.

48 dni zostało na złożenie zeznania CIT

Podstawa prawna

■ Art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku docho- dowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).