Dziś na pytania czytelników odpowiada MAGDALENA MAJKOWSKA

Od dwóch lat jesteśmy małżeństwem. W 2007 roku w naszym wspólnym mieszkaniu założyliśmy internet. Faktury VAT od dostawcy sieci opiewają na kwotę 1,6 tys. zł. Czy przysługuje nam wspólny limit odliczenia i czy możemy odliczyć wydatki na instalację internetu?

Odliczana od dochodu ulga internetowa przysługuje osobom, które poniosły wydatki na użytkowanie internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania. Z odliczenia w ramach osobnego limitu może jednak korzystać każda osoba zamieszkująca w lokalu, pod warunkiem że faktury VAT wystawiane są na jej imię i nazwisko. Dotyczy to także małżonków.

Limit odliczeń dla każdego podatnika wynosi 760 zł. Jeżeli zatem w opisanym przypadku małżonkowie wspólnie ponoszą wydatki na internet i posiadają faktury VAT wystawione na obojga, to każde z nich może skorzystać z odliczenia od dochodu w wysokości 760 zł. Małżonkowie odliczą zatem kwotę wydatków w wysokości 1520 zł.

Trzeba pamiętać, że ulga przysługuje tylko z tytułu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci. Od podstawy opodatkowania nie można odliczyć kosztów instalacji czy też modernizacji, serwisu lub obsługi technicznej internetu. Ulgę można odliczyć po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o dokonanych odliczeniach na formularzu PIT/O.

Podstawa prawna

■ Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

ROZLICZENIA PIT

79 dni

zostało na złożenie zeznania PIT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyposażyła swój zakład produkcyjny w nowe tokarki i frezarki. Czy spółka może skorzystać z ulgi na nowe technologie?

Niestety, nie. Zakupione maszyny nie mieszczą się w pojęciu nowych technologii, których nabycie uprawnia przedsiębiorców do korzystania z ulgi podatkowej. Trzeba pamiętać, że nowa technologia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich pięć lat. Musi to zostać potwierdzone opinią niezależnej od podatnika jednostki naukowej. Warto pamiętać, że dla skorzystania z odliczenia nie jest konieczne nabycie (przeniesienie) praw do nowych technologii. Wystarczy, że podatnik zawarł umowę o korzystanie z nowych technologii. Ulga jest limitowana. Podatnik może odliczyć maksymalnie 50 proc. kwoty poniesionych wydatków. Odliczeń można dokonać w roku podatkowym, w którym wydatki na nabycie nowej technologii zostały poniesione. Jeżeli podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu jest niższa niż kwota przysługujących odliczeń, ulga nie przepadnie. Odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części można w takim wypadku dokonać w zeznaniach podatkowych za kolejno następujące po sobie trzy lata.

ROZLICZENIA CIT

49 dni

zostało na złożenie zeznania CIT

Podstawa prawna

■ Art. 18b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).