Dyrektor izby skarbowej uważał, że ze zbyciem przedsiębiorstwa jako całości mamy do czynienia wówczas, gdy sprzedawane są wszystkie jego aktywa i zobowiązania. Według sądu taka argumentacja jest nieprawidłowa. Sąd powołał się na definicję zawartą w art. 551 kodeksu cywilnego. Wynika z niej, że o sprzedaży przedsiębiorstwa możemy mówić, gdy zbywane składniki majątkowe pozostają w związku funkcjonalnym, którego istotą jest możliwość prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w oparciu o te składniki. Tym samym wyłączenie z tych składników części np. zobowiązań nie oznacza, że przestają one tworzyć przedsiębiorstwo. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 27 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1489/11).