Czy jest jeden termin na wystawienie PIT-11
Zamierzam zrezygnować z pracy. Chciałbym od razu otrzymać od pracodawcy PIT-11. Czy na wystawienie tej informacji pracodawca ma zawsze czas do końca lutego następnego roku podatkowego?
Nie
W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku za podatnika, są zobowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje PIT-11.
Jednak w sytuacji, gdy obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.
Podstawa prawna
Art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy w PIT-11 znajdą się dochody wolne od PIT
Otrzymałem rentę na podstawie przepisów prawa cywilnego, gdyż uległem wypadkowi, w wyniku którego doznałem uszkodzenia ciała. Czy to odszkodowanie mój pracodawca umieści w przychodach w PIT-11?
Nie
W kwocie przychodów, w części E formularza PIT-11 nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie ustawy o PIT (a otrzymana renta jest wolna od PIT) oraz przychodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Część F informacji PIT-11 poświęcona jest informacjom o przychodach zwolnionych z podatku. Płatnik wykazuje w niej przychody otrzymywane z zagranicy, m.in. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego oraz przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tej części formularza zamieszcza się także informację o załączonych lub nie, drukach PIT-R. Jest to informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.
Warto jeszcze dodać, że w PIT-11 nie wykazuje się także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Podstawa prawna
Art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy można prosić o wystawienie PIT-11
Jestem Włochem i po zakończeniu kontraktu wyjeżdżam z Polski. Czy mogę mojego pracodawcę poprosić o wystawienie PIT-11?
Tak
Na pisemny wniosek podatnika, który nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce w związku z zamiarem opuszczenia przez niego Polski osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w terminie 14 dni dnia złożenia tego wniosku są zobowiązane do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji PIT-11.
Podstawa prawna
Art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy pracodawca uwzględnia koszty
Dojeżdżałem do miejsca pracy. Czy pracodawca przy wystawianiu PIT-11 uwzględni właściwe koszty uzyskania przychodów?
Tak
W kwocie kosztów uzyskania przychodów wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek. Jeśli zatem pracodawca uwzględniał przy rozliczeniach pracownika podwyższone koszty, jakie przysługują osobom dojeżdżającym do pracy, takie też koszty zostaną ujęte w PIT-11.
Podstawa prawna
Art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy spółka przejmująca staje się płatnikiem
Oddział jest jedną z 22 jednostek spółki. Dla zatrudnionych w jednym z nich pracowników pracodawcą jest ten oddział. Część działalności oddziału wraz z pracownikami została od 2007 roku przeniesiona na inny oddział tej samej spółki. Czy w wyniku połączenia oddziałów powstaje obowiązek wystawienia przez nie PIT-11?
Tak
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Z tego wynika, że obowiązek poboru nie ustaje, lecz przechodzi na nowego płatnika, który, przejmując pracowników, przejmuje także obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym dotychczasowy płatnik nie jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 w trakcie roku. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dnia przejęcia pracowników, powinna być naliczana od dochodów uzyskanych w nowym oddziale.
W konsekwencji to nowy oddział powinien dokonywać rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy 2007. Oddział przejmujący jest niejako kontynuatorem pełnionych przez oddział przekazujący obowiązków płatnika.
Podstawa prawna
Art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy płatnik może skorygować informację
Mój pracodawca błędnie wpisał w wystawionym PIT-11 kwotę kosztów uzyskania przychodów. Czy może on skorygować tę informację?
Tak
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Podstawa prawna
Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Czy przy braku PIT-11 trzeba złożyć zeznanie
Czy w sytuacji, gdy pracodawca nie wystawi mi informacji PIT-11 muszę złożyć zeznanie roczne w urzędzie skarbowym?
Tak
Przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w sytuacji, gdy płatnik nie dopełni obowiązku wystawienia i doręczenia podatnikowi w ustawowo określonym terminie informacji PIT-11 o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Tak więc mimo nieotrzymania od płatnika (pracodawcy) informacji PIT-11 na podatniku ciąży obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym za 2007 rok uzyskanego przychodu, kosztów uzyskania przychodów, dochodu, pobranych zaliczek i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przy sporządzaniu zeznania można wykorzystać np. posiadane miesięczne odcinki wypłat, umowę o pracę, zestawienie rocznych operacji na rachunku bankowym itp.
W przypadku otrzymania informacji PIT-11 od pracodawcy po upływie terminu do złożenia zeznania, jeżeli dane w niej zawarte będą różnić się od wykazanych w złożonym zeznaniu rocznym należy złożyć korektę zeznania rocznego.
Jeżeli pomiędzy pierwotnym zeznaniem podatkowym a korektą wystąpią różnice, w wyniku których nastąpi zwiększenie należnego zobowiązania podatkowego (a w efekcie zwiększenie kwoty do zapłaty lub zmniejszenie kwoty do zwrotu), podatnik jest zobowiązany do uiszczenia powstałej różnicy w zobowiązaniu podatkowym wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
Podstawa prawna
Art. 39 oraz art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy trzeba ubruttawiać wartość świadczeń
Czy jako spółka powinniśmy ubruttawiać wartość świadczeń ponoszonych za pracownika będącego na urlopie bezpłatnym w celu obliczenia i poboru podatku oraz czy należy tylko wykazywać przychód ze stosunku pracy w PIT-11 bez odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy?
Nie
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują ubruttawiania wartości ponoszonych za pracownika świadczeń w celu obliczania i poboru podatku oraz nie zwalniają z obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W informacji PIT-11 należy wykazać świadczenia jako przychody ze stosunku pracy, kwoty pobranych z tego tytułu zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Podstawa prawna
Art. 12 oraz art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy za niewystawienie PIT-11 jest kara
Obawiam się, że mój pracodawca nie wystawi na czas PIT-11. Co roku spóźnia się z dopełnieniem tego obowiązku. Czy może zostać za to ukarany?
Tak
Termin na wystawienie PIT-11 jest terminem ustawowym, którego przekroczenie spowoduje, że na płatnika zostanie nałożona kara grzywny do 180 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej za przestępstwa skarbowe w 2008 roku została określona w przedziale od 37,53 zł do 15 012 zł.
Podstawa prawna
Art. 80 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).
EWA MATYSZEWSKA