Obniżona stawka podatku od nieruchomości ma zastosowanie do wszystkich budynków szpitala lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń leczniczych.
Przed 2011 r. niższa stawka obejmowała tylko te nieruchomości lub ich części, w których faktycznie udzielane były świadczenia medyczne, a więc np. sale, w których bada się pacjentów czy przeprowadza operacje.
Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Szpital spytał prezydenta Krakowa (w zakresie podatków i opłat lokalnych interpretacje wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta), czy obniżoną stawkę podatku od nieruchomości można stosować nie tylko do tych budynków lub ich części, w których faktycznie udzielane są świadczenia zdrowotne, ale również do tych, które są wykorzystywane przez szpital na cele administracyjne, gospodarcze i socjalne.
Wniosek o interpretację szpital złożył w 2010 r. Wtedy preferencyjna stawka podatku od nieruchomości dotyczyła tylko tych obiektów i ich części, które były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Z początkiem 2011 r. przepis został zmieniony w ten sposób, że obniżona stawka ma zastosowanie do budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności leczniczej.
Szpital argumentował, że zmiana przepisu miała charakter doprecyzowujący, a więc zarówno przed 2011 r., jak i obecnie obniżona stawka dotyczy tych budynków, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz budynków pomocniczych – w tym także administracyjnych i gospodarczych. NSA się z tym nie zgodził i oddalił skargę szpitala.
Sędzia Tomasz Zborzyński podkreślił, że zmiana przepisu miała charakter normotwórczy. Wcześniej, a więc przed 2011 r., preferencyjna stawka miała węższe zastosowanie, obecnie można stosować ją w szerszym zakresie – pokreślił sąd. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1499/11).