Przekazanie 1 proc. na OPP nastąpi w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, pod warunkiem że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla jego złożenia.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest traktowane na równi ze złożeniem wniosku. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy można wskazać tylko jedną taką organizację, znajdującą się w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 5g ustawy.

Przepis ten stanowi, że w terminie do końca roku podatkowego minister pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada roku podatkowego; w wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Trzeba też pamiętać, że jeśli sami wpłacimy dowolną kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego już po wyliczeniu podatku, a więc w 2008 r., taką wpłatę będziemy mogli odliczyć jedynie jako darowiznę od dochodu za 2008 rok (do wysokości 6 proc. dochodu do opodatkowania).

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA