Obowiązek wykazania i doliczenia kwot uprzednio odliczonych od podatku najczęściej dotyczy podatników, którzy skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym: wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany, w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, otrzymali zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonali odliczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofaną kwotę po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydatkowali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, zbyli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu.

Obowiązek doliczenia do podatku określonych kwot dotyczy także podatników, którzy w roku podatkowym otrzymali zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub odliczonej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, o którą nastąpiło zmniejszenie podatku.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA