Jedną z dwóch uprzywilejowanych pod tym względem grup są małżonkowie. Mogą oni zapłacić podatek, rozliczając się wspólnie. Dzięki takiemu rozliczeniu zapłacą w sumie niższy podatek niż gdyby rozliczali się odrębnie w przypadkach, gdy jeden z małżonków nie uzyskał w roku podatkowym dochodu albo uzyskał dochody niskie, zaś drugi małżonek wysokie.

Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, między którymi istnieje wspólność majątkowa, jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy: art. 30c ustawy o PIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kolejny warunek do spełnienia przez podatników chcących skorzystać z preferencyjnego rozliczenia w tej formie - wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków musi być złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy, czyli do 30 kwietnia 2008 r.

Jeżeli małżonkowie spełniają wszystkie z powyższych warunków, mogą na swój wniosek być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot z tytułu ulg odliczanych od dochodu. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Zasada obliczania podatku według preferencji małżeńskich ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany na zasadach ogólnych, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2007 roku wyniósł 3015 zł).

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA