MAŁGORZATA BREDA

doradca podatkowy, Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej

Tak

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie stosuje się bez względu na wysokość obrotów przy dostawie między innymi sprzętu radiowego i telewizyjnego, co oznacza, że lombardy sprzedające sprzęt radiowo-telewizyjny muszą posiadać kasy.

Z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2007 r. zwalnia się sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Pod pozycją 15 tego załącznika widnieją „usługi pośrednictwa finansowego - symbol PKWiU 65-67”. Zatem pożyczanie pieniędzy pod zastaw jest usługą finansową, której sprzedaż jest zwolniona z ewidencjonowania w kasach rejestrujących. Usługi lombardu sklasyfikowane zostały w PKWiU jako „usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym” symbol (65.22).

Jednocześnie, w sytuacji gdy udzielona przez lombard pożyczka nie zostanie spłacona w terminie, zabezpieczenie tej pożyczki przechodzi na własność lombardu i zostaje wystawione do sprzedaży. Przedmiot ten mogą nabyć tzw. osoby trzecie (czyli wszyscy zainteresowani kupujący). W miejscu tym wskazać należy, iż czynności tych nie można już w żaden sposób zaliczyć do usług finansowych. Sprzedaż niewykupionych przez ich poprzednich właścicieli rzeczy (będących zabezpieczeniem pożyczki) stanowi działalność handlową, która nie może być traktowana jako usługa finansowa. Jest to działalność handlowa podlegająca opodatkowaniu według stawki właściwej dla sprzedawanego towaru. Co więcej, sprzedaż ta nie została przez ustawodawcę ujęta w wykazie (w załączniku do rozporządzenia) sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Oznacza to, że opisana powyżej sprzedaż powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Obowiązek ewidencji powstaje - co do zasady - dopiero po przekroczeniu przez przedsiębiorcę kwoty sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 tys. zł (gdy podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2007 roku) lub 40 tys. zł (gdy podatnik rozpoczął działalność gospodarczą przed 2007 rokiem - oczywiście tylko wtedy, gdy w poprzednich latach nie powstał u niego obowiązek instalacji kasy fiskalnej). Jednak w myśl przepisów rozporządzenia jakichkolwiek zwolnień od obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów: przy dostawie m.in. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego; wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali oraz przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Zatem w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest np. sprzęt radiowy i telewizyjny powstaje bezwzględny obowiązek zaewidencjonowania każdej pojedynczej sprzedaży za pośrednictwem kasy. W rozporządzeniu nie przewidziano (i w związku z tym nie uregulowano) żadnych wyłączeń ani wyjątków od opisanej powyżej reguły. Z tego wynika, że obowiązek ten wyklucza korzystanie ze zwolnienia ze względu na wysokość uzyskiwanych obrotów. Podatnicy sprzedający wspomniane towary muszą rozpocząć ich ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących, nawet jeżeli ich obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych wynosiły w 2006 roku mniej niż 40 tys. zł, a dla rozpoczynających sprzedaż w 2007 roku mniej niż 20 tys. zł.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Par. 2 pkt 1 oraz par. 4 pkt 5 lit. a) i lit. b), pkt 6 i pkt 7 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 116, poz. 804).