Jeśli lokale nie mają odrębnych właścicieli, to wspólnota mieszkaniowa przestaje istnieć. Tym samym traci status podatnika VAT i nie może ubiegać się o zwrot podatku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Wspólnota mieszkaniowa złożyła deklarację podatkową VAT-7 za wrzesień 2009 r., wykazując do zwrotu ponad 22 tys. zł. Urząd skarbowy odmówił wypłaty pieniędzy. Ze stanu faktycznego sprawy wynikało bowiem, że w 2006 r. wszystkie lokale znajdujące się w budynku wspólnoty zostały sprzedane dwóm spółkom. Zdaniem naczelnika w momencie, gdy cały budynek wraz z prawami do lokali stał się współwłasnością dwóch spółek, byt prawny wspólnoty ustał. Innymi słowy przestała ona istnieć, a co za tym idzie przestała być podatnikiem VAT. Dlatego nie może wnioskować o zwrot podatku za późniejszy okres rozliczeniowy. Według organu wniosek wspólnoty należy traktować tak, jakby złożył go podmiot nieistniejący.
Wspólnota złożyła skargę do sądu. Jej zdaniem nie można uznać, że wraz z nabyciem wszystkich lokali przez dwie spółki wspólnota utraciła byt prawny. Według niej, trwa ona tak długo, jak długo istnieją wyodrębnione, samodzielne lokale, których właściciele – w tym przypadku dwie spółki – tworzą wspólnotę. Nie zgodziła się z izbą skarbową, że ze wspólnotą mieszkaniową mamy do czynienia wyłącznie w sytuacji, w której przynajmniej dwa podmioty są właścicielami dwóch odrębnych lokali, a nie są ich współwłaścicielami.
Sąd oddalił skargę. Wyjaśnił, że byt prawny wspólnoty mieszkaniowej jest uzależniony od tego, czy w danej nieruchomości poza właścicielem lub współwłaścicielami lokali istnieje chociaż jeden inny podmiot będący właścicielem innego lokalu. Jeśli takiego podmiotu nie ma, to wspólnota nie istnieje. W tej sprawie byt prawny wspólnoty ustał w dacie zakupu całej nieruchomości na współwłasność przez dwie spółki. NSA zgodził się z tym rozstrzygnięciem.
Wyrok jest prawomocny.

Przynajmniej dwa lokale w budynku muszą mieć różnych właścicieli, aby można było mówić o utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 lutego 2013 r. (sygn. akt I FSK 585/12).