JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER

Podatniczka studiuje w Polsce i jednocześnie jest zatrudniona na umowę o pracę w Konsulacie Generalnym RP w Malmö jako kierownik administracyjno-finansowy w randze eksperta. Podatniczka ani w Szwecji, ani w Polsce nie uzyskuje innych dochodów. Podatniczka nie posiada obywatelstwa szwedzkiego, ale jest zameldowana w Szwecji. W Polsce nie ma majątku. Jest panną, a jej najbliższa rodzina (rodzice i brat) mieszka w Szwecji. Często odwiedza Polskę ze względu na studia w Poznaniu. Podatniczka oświadcza, iż jej miejscem zamieszkania z zamiarem stałego pobytu jest Polska. Szwedzkie prawo podatkowe nakłada na pracowników placówek dyplomatycznych obowiązek rozliczania się w Szwecji z dochodów uzyskanych w 2007 roku. W którym kraju podatniczka powinna się rozliczyć?

ODPOWIEDŹ MINISTRA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast art. 3 ust. 2a ustawy o PIT stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a) polsko-szwedzkiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, inne niż emerytura, wypłacane przez umawiające się państwo lub jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego państwa lub jednostki albo organu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.

Jednak takie pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu tylko w drugim umawiającym się państwie, jeżeli usługi są świadczone w tym państwie, a osoba świadcząca te usługi ma miejsce zamieszkania w tym drugim państwie i: jest obywatelem tego państwa, lub nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

W przypadku podatniczki mającej miejsca zamieszkania na terytorium Polski ma zastosowania art. 19 ust. 1 lit. a) polsko-szwedzkiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym dochód uzyskany przez podatniczkę podlega opodatkowaniu w Polsce. Zatem podatniczka powinna być opodatkowana w Polsce od dochodów uzyskanych przez nią z tytułu wynagrodzenia wypłacanego za pracę w Konsulacie Generalnym RP w Malmö.

Postanowienie ministra finansów z 20 lipca 2007 r. nr DD4-033-0146/ZKK/07/273

EWA MATYSZEWSKA