Właściciel ciężarówki musi płacić podatek od środków transportowych do czasu jej wyrejestrowania, nawet jeśli auto już nie istnieje – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Podatnik kupił w styczniu 2008 r. samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton i zarejestrował go w powiecie. W 2012 r. miał obowiązek złożyć deklarację na podatek od środków transportowych, czego nie zrobił. Gmina wszczęła więc postępowanie podatkowe i określiła mu zobowiązanie za ciężarówkę za ubiegły rok. Problem polegał na tym, że podatnik w ogóle jej nie używał, ponieważ została rozebrana na części. Nie wyrejestrował jednak pojazdu.
WSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.) obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje po zarejestrowaniu pojazdu. Wygasa natomiast z końcem miesiąca, w którym został on wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Sąd podkreślił, że decydujące znaczenie ma zarejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdu, a nie jego użytkowanie. WSA nie zgodził się więc, że po likwidacji ciężarówki obowiązek podatkowy wygasa. Dopóki samochód nie został wyrejestrowany, właściciel musi uiszczać podatek. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 10 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Ol 619/12.