Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, że kwestię opodatkowania VAT zabudowy meblowej mieszkań musi rozstrzygnąć poszerzony – siedmioosobowy – skład sądu. Problem dotyczy tego, czy zabudowa jest usługą związaną z modernizacją mieszkania, czy też jest odrębną dostawą towaru – sprzedażą mebli.
Jeśli uznać, że jest usługą kompleksową związaną z modernizacją, to może być opodatkowana obniżoną 8-proc. stawką, ale gdyby uznać, że taką usługą nie jest, to należy od niej naliczyć 23-proc. VAT.
Problem opodatkowania tego typu usług polegających na montażu w lokalu, na zamówienie klienta, mebli do zabudowy kuchennej czy wnękowej powstał na początku 2011 r. Wtedy bowiem przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia wykonawczego ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 246, poz 1649). Zgodnie z nim usługa zabudowy trwałej w postaci mebli czy szaf traktowana jako usługa budowlano-montażowa mogła być opodatkowana niższą stawką VAT. Od 1 stycznia 2011 r. z listy usług objętych preferencyjną stawką usunięto tego typu roboty budowlano-montażowe dotyczące budynków mieszkalnych.
Firmy zaczęły składać wnioski o interpretacje podatkowe. Chciały potwierdzenia od fiskusa, że zabudowa meblowa w dalszym ciągu może być opodatkowana niższą stawką VAT. Powoływali się na art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zgodnie z którym 8-proc. stawkę można stosować do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym. Organy podatkowe się z tym jednak nie zgadzają.
Według fiskusa czynności polegające na montażu trwałych zabudów są związane z wyposażeniem budynku w sprzęt użytkowy dla lokatora i nie stanowią elementów konstrukcyjnych budynku. Ponadto czynności montażu trwałych zabudów nie można też uznać za remont czy roboty konserwacyjne.
Dotychczas większość sądów administracyjnych stała na stanowisku, że zabudowa meblowa jest opodatkowana podstawową stawką VAT. Naczelny Sąd Administracyjny, który już raz rozpoznawał podobną sprawę, stwierdził, że zabudowa jest świadczeniem kompleksowym w postaci dostawy mebli i usługi ich montażu. W wyroku z 26 lipca 2012 r. (sygn. akt FSK 483/12) sąd stwierdził, że dominującym elementem tego świadczenia jest dostawa mebli. Dlatego też trzeba je opodatkować 23-proc. VAT.
W ocenie NSA opodatkowanie VAT zabudowy meblowej pod wymiar wciąż budzi poważne wątpliwości interpretacyjne i konieczna jest uchwała NSA.
Postanowienie jest prawomocne.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 31 stycznia 2013 r. (sygn. akt I FSK 306/12)