Organem odwoławczym od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej jest dyrektor właściwej izby skarbowej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kiedy przepisy wprost nie określają właściwości miejscowej izby, należy ustalić ją według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, czyli według zasad ogólnych.
Podatnik otrzymał od dyrektora UKS w Gdańsku decyzję. Odwołał się od niej do dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Ta utrzymała w mocy decyzję UKS. Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. WSA ją oddalił. NSA stwierdził, że sąd I instancji popełnił błąd, ponieważ nie zbadał z urzędu ważności postępowania. Według NSA odwołanie powinna rozpatrzeć Izba Skarbowa w Gdańsku właściwa ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. WSA w Bydgoszczy, ponownie badając sprawę, uwzględnił te wytyczne NSA i stwierdził nieważność decyzji izby.
IS w Bydgoszczy jednak ponownie złożyła skargę kasacyjną do NSA. Ten wczoraj ostatecznie ją oddalił. Stwierdził, że wobec nieprecyzyjnego uregulowania właściwości organów odwoławczych zastosowanie mają ogólne zasady wynikające z Ordynacji podatkowej. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Reklama
Wyrok NSA z 23 stycznia 2013 r., I FSK 162/12.