Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako ratownik medyczny. Chcąc podnieść swoje kwalifikacje, rozpoczął studia na kierunku ratownictwo medyczne. Ponieważ uczelnia mieści się w innym mieście, nocuje w hotelu, co zmniejsza koszty dojazdu. Wiedza pozyskiwana na studiach podwyższy jego umiejętności, a co za tym idzie – przychody z działalności. W związku z tym podatnik chciałby zaliczać koszty noclegu do kosztów uzyskania przychodów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie widzi przeciwwskazań. Wyjaśnił w interpretacji, że dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie: czy są związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w tej działalności i mają z nią związek, czy też służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy.
W ocenie dyrektora izby opłaty za noclegi poniesione w związku z dokształcaniem, choć trudno je przypisać do konkretnych przychodów, to mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji mają wpływ na powstanie lub zwiększenie (obecnie lub w przyszłości) przychodu. Wobec tego wydatki na ten cel faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Organ podatkowy podkreślił przy tym, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego między wydatkami a osiąganymi przychodami oraz udowodnienia faktu, że poniesienie kosztów ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź zachowanie lub zabezpieczenie ich źródła.
Przypomnijmy, że wydatki związane z uzyskiwaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogą być zaliczane do kosztów podatkowych także wtedy, gdy zostały poniesione przed założeniem firmy. Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie ogranicza bowiem możliwości potrącania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. I w tym wypadku jednak zastosowanie mają zasady ogólne: wydatek musi mieć związek z uzyskiwaniem przychodów z tej działalności.
Ważne
Na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego między wydatkami a osiąganymi przychodami oraz udowodnienia tego, że poniesienie kosztów ma wpływ na wysokość przychodów
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 stycznia 2013 r., sygn. ITPB1/415-1139/12/AK