Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie widzi przeciwwskazań. Wyjaśnił w interpretacji, że dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie: czy są związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w tej działalności i mają z nią związek, czy też służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy.

W ocenie dyrektora izby opłaty za noclegi poniesione w związku z dokształcaniem, choć trudno je przypisać do konkretnych przychodów, to mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji mają wpływ na powstanie lub zwiększenie (obecnie lub w przyszłości) przychodu. Wobec tego wydatki na ten cel faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy podkreślił przy tym, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego między wydatkami a osiąganymi przychodami oraz udowodnienia faktu, że poniesienie kosztów ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź zachowanie lub zabezpieczenie ich źródła.

Przypomnijmy, że wydatki związane z uzyskiwaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogą być zaliczane do kosztów podatkowych także wtedy, gdy zostały poniesione przed założeniem firmy. Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie ogranicza bowiem możliwości potrącania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. I w tym wypadku jednak zastosowanie mają zasady ogólne: wydatek musi mieć związek z uzyskiwaniem przychodów z tej działalności.

Ważne

Na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego między wydatkami a osiąganymi przychodami oraz udowodnienia tego, że poniesienie kosztów ma wpływ na wysokość przychodów

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 stycznia 2013 r., sygn. ITPB1/415-1139/12/AK