Opodatkowanie ryczałtem najmu prywatnego (czyli oferowanego poza działalnością gospodarczą) jest szczególnie korzystne ze względu na niską stawkę podatkową. Wynosi ona 8,5 proc. (jeszcze do końca 2009 r. funkcjonowała dodatkowo stawka 20-proc., którą stosowało się do nadwyżki przychodu ponad kwotę przekraczającą równowartość 4 tys. euro). Trzeba jednak pamiętać, że ryczałt oblicza się od kwoty uzyskanego przychodu (nie dochodu). Przychodem jest zaś czynsz uiszczany wynajmującemu przez najemcę.

Ryczałt, jako uproszczona forma opodatkowania, nie pozwala na uwzględnianie w rozliczeniach z fiskusem ponoszonych przez wynajmującego kosztów związanych z utrzymaniem przedmiotu najmu. Nie zmniejszy on więc swojego zobowiązania względem urzędu skarbowego z tytułu płaconego podatku od nieruchomości czy wydatków remontowych. Często z umowy najmu wynika, że to wynajmujący, czyli właściciel mieszkania, ponosi opłaty za czynsz uiszczany spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej. Zawsze trzeba pamiętać, że warunkiem zaliczania wydatków do kosztów jest to, aby ponosił je wynajmujący. Jeżeli określone opłaty ponosi najemca, to nie stanowią one kosztu wynajmującego, ale nie musi on ich także doliczać do osiąganego z najmu przychodu.

Jeśli wynajmującemu zależy na potrącaniu ponoszonych wydatków, powinien zdecydować się na rozliczanie najmu na ogólnych zasadach, a więc skalą podatkową (ze stawkami 18 proc. i 32 proc.). W rozliczeniu rocznym dochód z najmu sumuje się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi skalą (np. dochody z pracy czy emerytury) i wszystkie wykazuje w zeznaniu PIT-36 (składanym do końca kwietnia następnego roku).

Wynajmujący, który zdecyduje się na wybór ryczałtu, musi złożyć pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu. W tym terminie należy też po raz pierwszy uiścić podatek. Rozliczenia rocznego ryczałtu dokonuje się do końca stycznia na formularzu PIT-28. W przypadku wyboru skali podatkowej urzędu skarbowego informować nie trzeba.