Nie posiada też akredytacji (w rozumieniu przepisów o systemie oświaty) dla organizowanych praktyk zawodowych. Pełną odpłatność za świadczone usługi kształcenia zawodowego w formie praktyk ponoszą kandydaci na rzeczoznawców. Nie są one finansowane ze środków publicznych. Powstało pytanie, czy korzystają ze zwolnienia z VAT. Pozytywnej odpowiedzi udzielił dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Organ podatkowy wskazał, że art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwalnia z opodatkowania usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty. Z kolei zwolnienie regulowane w pkt 29 tego przepisu obejmuje usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26, które dodatkowo spełniają jeden z określonych wymogów. Chodzi o usługi prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (w zakresie usług objętych akredytacją) bądź też są finansowane w całości ze środków publicznych. W ocenie dyrektora izby skarbowej usługi szkoleniowe prowadzone dla kandydatów na rzeczoznawców są zwolnione z podatku na podstawie wskazanego przepisu.

Niewątpliwie są to usługi kształcenia zawodowego. Obejmują bowiem nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą i wykonywanym zawodem, a co za tym idzie mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Natomiast zasady i formy przeprowadzania takich szkoleń zostały ściśle uregulowane w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. nr 31 z 2008 r., poz. 189). Spełniony jest więc drugi warunek zwolnienia – aby szkolenia prowadzone były w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z unijnymi przepisami o VAT usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują nauczanie bezpośrednio związane z branżą lub zawodem, jak również mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 grudnia 2012 r., sygn. IPTPP1/443-753/12-5/AK