Przekształcenie SP ZOZ w spółkę kapitałową wiąże się z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Taki obowiązek wynika z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Przepis ten nakazuje podjęcie takich działań na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej (dzień poprzedzający przekształcenie).
To wiąże się ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, w którym trzeba wykazać poziom kapitałów własnych. Będzie on równy sumie funduszu założycielskiego, zakładu, z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed zmianą formy prawnej.
Poziom kapitałów uwzględnia też korektę wynikającą z przeszacowania nieruchomości przejętych przez spółkę kapitałową do wartości rynkowej oraz korekty nieumorzonej części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do spółki. Przy tym wartość rynkowa nieruchomości znajdujących się na dzień poprzedzający przekształcenie określana jest przez podmiot założycielski (np. jednostkę samorządu terytorialnego). Podstawą jest przy tym opinia rzeczoznawcy majątkowego.
W księgach rachunkowych spółki będzie trzeba też uwzględnić korektę wynikającą z przejęcia części zobowiązań publicznych placówek leczniczych. Zasady te określa ustawa 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Najważniejsze jest ustalenie wskaźnika zadłużenia. Korekty w księgach należy więc dokonać w oparciu o informacje dostarczone przez dyrektora zakładu opieki.
Do sporządzenia aktu przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową niezbędne są m.in. sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami rewidenta – jeżeli podlegały badaniu