Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację grupy posłów (nr 10557/12) odniosło się do postulatu wprowadzenia możliwości uwzględniania w rozliczeniach podatkowych darowizn przekazywanych przez firmy na działalność sportową.
Resort wyjaśnił, że przepisy ustaw: o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) i CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) taką możliwość już przewidują. Aby jednak skorzystać z prawa do odliczenia, muszą być spełnione określone warunki.
MF wyjaśnia, że od podstawy opodatkowania odliczyć można darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). W przepisie tym wymienione jest m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Z kolei na kulturę fizyczną składają się: sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową.
Ulgę odlicza się od podstawy opodatkowania w wysokości przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 proc. lub 10 proc. dochodu (odpowiednio w PIT i CIT). MF podkreśla, że możliwość odliczenia dotyczy nie tylko dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej skalą, ale również innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, np. ze stosunku pracy, najmu. Z ulgi mogą korzystać także podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
MF jest zdania, że obecne rozwiązania są wystarczające i nie ma uzasadnienia dla wprowadzania kolejnych preferencji podatkowych związanych z przekazywaniem darowizn na działalność sportową.
Od podstawy opodatkowania można już teraz odpisać darowiznę przekazaną na działalność sportową