Uzyskiwanie przychodów z najmu nieruchomości będących częścią majątku przedsiębiorstwa pozbawia prawa do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego.
Ministerstwo Finansów nie zamierza wprowadzać zmian w tym zakresie, o czym poinformowało w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10607/12). Wyjaśniło, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) jasno wskazuje okoliczności, które wyłączają możliwość opodatkowania działalności ryczałtem ewidencjonowanym. I tak ustawy tej nie można stosować do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do tej ustawy.
Wykaz ten obejmuje m.in. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU 68.20.1). Wyłączenie to nie dotyczy jedynie przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli nie są one zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnika (a więc pochodzą z tytułu tzw. najmu prywatnego – przyp. red.).
Oznacza to, że przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie choćby część nieruchomości będącej jego środkiem trwałym, straci możliwość opodatkowania podstawowej działalności ryczałtem ewidencjonowanym.
MF podkreśla, że ta forma opodatkowania jest fakultatywna. Przedsiębiorca, który się na nią decyduje, powinien – oprócz jej zalet – mieć również na uwadze ograniczenia w jej stosowaniu. Z tego względu, zdaniem MF, nie ma uzasadnienia dla zmiany przepisów tak, aby zryczałtowanym PIT mogły być opodatkowane również przychody z najmu nieruchomości użytkowych, będących częścią majątku przedsiębiorstwa.