Uzyskiwanie przychodów z najmu nieruchomości będących częścią majątku przedsiębiorstwa pozbawia prawa do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego.
Ministerstwo Finansów nie zamierza wprowadzać zmian w tym zakresie, o czym poinformowało w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10607/12). Wyjaśniło, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) jasno wskazuje okoliczności, które wyłączają możliwość opodatkowania działalności ryczałtem ewidencjonowanym. I tak ustawy tej nie można stosować do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do tej ustawy.
Wykaz ten obejmuje m.in. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU 68.20.1). Wyłączenie to nie dotyczy jedynie przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli nie są one zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnika (a więc pochodzą z tytułu tzw. najmu prywatnego – przyp. red.).