Niedopuszczalne jest, aby w sposób nieograniczony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego organy mogły prowadzić postępowanie i orzekać o wysokości tego zobowiązania, jeśli wcześniej podatnik zapłacił już podatek. Taką uchwałę podjął wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
Kwestia, którą zajął się sąd, dotyczyła wykładni przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą zobowiązanie wobec fiskusa wygasa w całości lub części m.in. na skutek zapłaty podatku lub jego przedawnienia.
Ponadto ustawa określa pięcioletni termin przedawnienia. Jednocześnie, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny staje się bezprzedmiotowe, w szczególności gdy przedawniło się, to organ powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania.