Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) wynikają z dwóch ustaw: nowelizacji ustawy o VAT (z 23 listopada 2012 r.) oraz ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (ustawa deregulacyjna, Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1342) ). Ta pierwsza została przyjęta przez Senat. Dodatkowo tzw. trzecia ustawa deregulacyjna przewiduje zmiany w ustawach o podatkach dochodowych: o PIT i CIT (patrz strona 4).

Najważniejsze ze zmian w VAT dotyczą metody kasowej oraz ulgi na złe długi, ponieważ mają one przeciwdziałać zatorom płatniczym u podatników.

Metoda kasowa

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza korzystne zmiany dla tzw. małych podatników (u którego wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro, czyli ok. 5 mln zł).

Jak wynika z obecnie obowiązującego art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Musi jednak wcześniej zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. Oznacza to, że podatnik, który nie dostał zapłaty za towar lub wykonanie usługi w ciągu 90 dni, i tak musi odprowadzić VAT do urzędu skarbowego.

Ustawa deregulacyjna wprowadza istotne modyfikacje w tej metodzie. W przypadku gdy podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi na rzecz innego czynnego podatnika VAT, obowiązek podatkowy będzie powstawał z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Z kolei w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT czynnymi, a więc np. na rzecz osób fizycznych, obowiązek podatkowy będzie powstawał z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, ale nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zmiany te są więc dużo korzystniejsze dla małych podatników VAT, ponieważ jeśli np. sprzedają towary podatnikom VAT czynnym i nie dostaną zapłaty, to nie będą musieli odprowadzać VAT. Dodajmy, że dalej będzie obowiązek pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o chęci przejścia na metodę kasową.

Ulga na złe długi

Ustawa deregulacyjna przewiduje również korzystne zmiany w uldze na złe długi. Z przepisów tych mogą skorzystać wszyscy podatnicy VAT (nie tylko mali), którzy spełnią określone warunki.

Dziś jeśli kontrahent podatnika nie zapłacił należności wynikającej z faktury, to podatnik mógł odzyskać VAT, ale m.in. pod warunkiem że od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze minęło 180 dni. Innymi słowy, z ulgi można było skorzystać dopiero po pół roku od terminu płatności. Co więcej, podatnik musi powiadomić dłużnika, że korzysta z ulgi. Dotychczas obowiązek ten był uciążliwy dla wierzycieli.

Po zmianach VAT w ramach ulgi będzie można odzyskać po upływie 150 dni od terminu płatności. Co więcej, nie trzeba będzie powiadamiać o tym dłużnika. Zgodnie z zapowiedziami powyższy termin w kolejnych latach ma zostać skrócony.

WDT, eksport

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje z kolei zmiany istotne dla podatników handlujących z kontrahentami w Unii Europejskiej oraz poza Wspólnotą (eksport). Przykładowo, łatwiej będzie spełnić wymogi formalne niezbędne do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu stawką 0 proc. VAT. Wymogów formalnych będzie mniej. Ustawodawca rezygnuje też z dotychczasowego wymogu, aby podatnik dokonujący WDT przed taką dostawą zarejestrował się jako podatnik VAT UE. Po zmianach również będzie musiał się zarejestrować, ale najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej (nie przed dostawą).

Partner cyklu