Podatniczka ma wątpliwości, czy otrzymana kwota z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności podlegać będzie opodatkowaniu. Dyrektor izby skarbowej w Łodzi uznał, że w związku z opłatnym zniesieniem współwłasności podatniczka osiągnie przychód ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza.

Organ podatkowy wskazał, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi w prowadzonej działalności gospodarczej (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy o PIT, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) stanowią przychód z tej działalności. Powstaje on również w związku ze sprzedażą składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej (w tym w następstwie jej likwidacji), o ile sprzedaż ta nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania z działalności składników majątku.

Przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach stosowanych do rozliczania prowadzonej w chwili zbycia działalności gospodarczej, a w sytuacji, gdy w dacie zbycia nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza – na zasadach ostatnio stosowanych (w zależności od wybranego przez podatnika sposobu opodatkowania dochodów z firmy).

Interpretacja dyrektora izby skarbowej w Łodzi z 18 października 2012 r. nr IPTPB1/415-433/12-4/DS