Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej korektę deklaracji podatkowej wystawionej przez spółkę musi sporządzić i wysłać do urzędu syndyk masy upadłości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Skarżącym w sprawie był syndyk, a spór dotyczył tego, kto po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej ma dokonać korekty deklaracji podatkowej wystawionej przed datą ogłoszenia upadłości. Czy ma to zrobić syndyk, czy działający zarząd spółki w likwidacji?
Sąd wyjaśnił, że korekta deklaracji będzie skuteczna, gdy czynności tej dokona upoważniony podmiot. Dla rozstrzygnięcia istotne były zasady wynikające z ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112). Zgodnie z art. 144 ust. 1 i 2, jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Sąd stwierdził, że syndyk jest stroną w znaczeniu formalnym (procesowym), ale stroną w znaczeniu materialnym, pomimo ogłoszenia upadłości pozostaje upadły. Spółka, pomimo postawienia jej w stan upadłości likwidacyjnej, zachowuje więc status podatnika w stosunku do zobowiązań powstałych, gdy była ona czynnym podatnikiem VAT. Jak wynika z art. 75 prawa upadłościowego, jeśli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, to traci on prawo zarządu oraz możliwość rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. W rezultacie korekty deklaracji, z której wynika zaległość podatkowa, nie może dokonać zarząd spółki. Co prawda, podatnikiem jest nadal upadła spółka, a syndyk jest jedynie zarządcą masy upadłościowej, ale to on posiada określone prawem uprawnienia i obowiązki, w tym dotyczące podatków. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 19 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1017/12.