Nie można uznać, że zachowek jest nakładem zwiększającym wartość nieruchomości, gdyż jego rozliczenie nie wpływa w żaden sposób na jej wycenę.
Czytelnik DGP stał się właścicielem nieruchomości w wyniku umowy darowizny. Następnie sprzedał nieruchomość. Po śmierci darczyńcy o zachowek upomniała się jego wnuczka. Czytelnik zachowek wypłacił. Uznał jednak, że powinien odliczyć kwotę zachowku od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. W rezultacie ma bowiem do dyspozycji mniej pieniędzy. Składając deklarację PIT, w pozycji koszty uzyskania przychodów wpisał kwotę 0 zł (dlatego że nieruchomość otrzymał w darowiźnie, a roszczeń o zachowek jeszcze nie było). Czy może teraz uznać, że kwota wypłaconego zachowku jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości?
Zasady rozliczenia podatku od przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej po 2009 r. określa art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 30e ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Przychód ten powstaje, jeżeli nieruchomość została sprzedana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Od tego przychodu można jednak odliczyć koszty. Koszty te ustalić należy na podstawie art. 22 ust. 6d ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady na nieruchomość, które zwiększyły jej wartość, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej ten podatek przypada na tę nieruchomość.
Według Piotra Majewskiego, eksperta podatkowego w KPMG, nie można uznać, że zachowek jest nakładem zwiększającym wartość nieruchomości, gdyż jego rozliczenie nie wpływa w żaden sposób na jej wycenę. Ekspert dodaje, że zachowek stanowi indywidualne zobowiązanie podatnika względem osoby trzeciej wynikające wprost z kodeksu cywilnego i jego uregulowanie następuje niezależnie od tego, czy podatnik sprzedaje otrzymaną w spadku nieruchomość czy też nie.
Takie stanowisko potwierdzają też organy podatkowe. Przykładowo dyrektor izby skarbowej w Łodzi w interpretacji z 22 marca 2012 r. (nr IPTPB2/415-73/12-2/AK) stwierdził, że zapłacony zachowek, stanowiący osobiste zobowiązanie względem zstępnej spadkodawcy, pominiętej przy dziedziczeniu, nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
Podatnicy skarżą jednak takie interpretacje do sądów wojewódzkich, uważając, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zmniejsza się o kwotę zachowku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 7 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Kr 1524/10, prawomocny) oddalił jednak skargę podatnika, przyznając rację dyrektorowi izby skarbowej.
Taka interpretacja przepisów wskazuje, że nasz czytelnik nawet jeśli złoży wniosek o zwrot nadpłaconego podatku, ma nikłe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Kosztem są udokumentowane nakłady na nieruchomość, które zwiększyły jego wartość