Marginalne wykorzystanie bankowozu do przewozu tajnych i cennych materiałów przedsiębiorstwa nie uprawnia do odliczenia całego podatku naliczonego – orzekł WSA w Bydgoszczy.
Skarżąca spółka zamierza kupić samochód, który obecnie użytkuje na podstawie umowy leasingu. Zgodnie z dowodem rejestracyjnym jest to samochód specjalny o przeznaczeniu: bankowóz. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność opodatkowaną, polegającą na produkcji konstrukcji metalowych i ich części. Wyjaśniła, że samochód jest bankowozem typu C i będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Ponieważ główny udziałowiec spółki znajduje się poza granicami kraju, konieczne są częste wyjazdy do jego siedziby. Bankowóz będzie więc służył skarżącej do przewożenia m.in. zabezpieczonych dysków i innych nośników danych elektronicznych, laptopów oraz dokumentów papierowych, a także papierów wartościowych i pieniędzy.
Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy w związku z nabyciem bankowozu spółka będzie mogła odliczyć cały podatek naliczony oraz VAT od paliwa do tego pojazdu.
Sąd wyjaśnił, że do 31 grudnia 2012 r. (termin ten zostanie wydłużony do 31 grudnia 2013 r. – przyp. red.) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony podatnik może odliczyć 60 proc. kwoty podatku, określonej na fakturze, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy jednak pojazdów specjalnych, takich jak bankowozy typu C.
Jak wskazał sąd, nie oznacza to jednak, że każdy czynny zarejestrowany podatnik VAT będzie mógł odliczyć pełen podatek naliczony z tytułu zakupu bankowozu, skoro pojazd ten nie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem w związku z działalnością podatnika.
WSA wyjaśnił, że aby móc odliczyć cały podatek naliczony związany z zakupem bankowozu i podatek naliczony przy zakupie paliwa służącego do jego napędu, pojazd ten powinien służyć działalności opodatkowanej podatnika i to takiej, w której wykorzystywanie tego typu auta jest niezbędne. Działalnością taką jest świadczenie usług przewozu wartości pieniężnych. Ponieważ skarżący nie świadczy takiej działalności, to będzie mógł odliczyć 60 proc. podatku naliczonego, nie więcej niż 6 tys. zł. Od paliwa do tego samochodu nie będzie mógł w ogóle odliczyć VAT.
Wyrok jest nieprawomocny.
Aby odliczyć cały VAT od bankowozu i paliwa, musi on służyć działalności opodatkowanej i to takiej, w której wykorzystywanie tego typu auta jest niezbędne
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2 października 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 733/12.