Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogłoszonym wczoraj wyroku w polskiej sprawie C-557/11 (Maria Kozak przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie). Rozstrzygnięcie TSUE jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez NSA.

Biuro podróży świadczyło kompleksowe usługi turystyczne (m.in. wycieczki do Pragi), oferując usługę przewozu przy użyciu własnych autokarów. Usługi przewozu podatniczka rozliczała odrębnie według obniżonej stawki VAT (wówczas 7 proc.). Organ podatkowy nakazał uznać usługę turystyczną wraz z przewozem przy użyciu własnych środków transportu za jednolitą usługę turystyczną biura podróży podlegającą opodatkowaniu podstawową stawką VAT. Konflikt rozstrzygnął TSUE, który przyznał rację podatniczce.

– Trybunał przypomniał, że gdy biuro podróży świadczy usługę, na którą składają się usługi własne i nabywane od innych podatników, opodatkowanie VAT – marża ma zastosowanie tylko do świadczeń nabywanych od podmiotów trzecich – mówi Roman Namysłowski, dyrektor w Ernst & Young.

Biuro podróży zobowiązane jest do wykazywania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę turystyki przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne

W związku z tym własne usługi przewozu, stanowiące element składowy usługi turystycznej świadczonej turystom przez biuro podróży za cenę ryczałtową, podlegają ogólnym zasadom opodatkowania VAT, w szczególności w odniesieniu do stawki podatku.

– Trybunał uznał, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło obniżoną stawkę VAT dla usług przewozu, stawka ta znajduje zastosowanie do takich usług własnych biura podróży – wyjaśnia Roman Namysłowski.

Zdaniem eksperta wyrok TUSE to dobra wiadomość dla świadczących kompleksowe usługi turystyczne, z których część stanowią usługi własne. Do tej części usług mogą bowiem stosować ogólne przepisy ustawy o VAT, w tym obniżone stawki podatku. Ekspert dodaje, że dzięki temu wyrokowi podmioty, które stosowały wyłącznie stawkę podstawową, mogą teraz próbować odzyskać nadpłacony podatek.