15 listopada mija termin, do którego gminy, powiaty i województwa powinny przesłać regionalnym izbom obrachunkowym projekty uchwał budżetowych.
Minister finansów przekazał już takie dane, jak: kwoty subwencji oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Określił też stawki podatków i opłat lokalnych.

Kwoty subwencji

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej zostały zapisane w projekcie budżetu państwa na 2013 r. Minister w informacji przekazanej samorządom wyjaśnia dokładnie, jakie pieniądze z poszczególnych części trafią do gmin, powiatów i województw.
Kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wyniesie prawie 7 mld zł. Na część oświatową dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego rząd przeznaczy ponad 39,5 mld zł, co oznacza, że wydatki na tę część w 2013 r. będą o 2,1 proc. wyższe od zaplanowanych na ten rok. Do gmin z części oświatowej trafi prawie 24 mld zł, do powiatów prawie 15 mld zł, a do województw niespełna 800 mln zł. Powiaty otrzymają prawie 2,65 mld zł subwencji ogólnej, a województwa ponad 1,8 mld zł.
Gminy, powiaty i województwa przekażą również pieniądze na janosikowe. Bogate gminy przeznaczą na ten cel 571 mln zł, powiaty (w tym miasta na prawach powiatów) – ponad 1 mld zł, a województwa ponad 735 mln zł. Pieniądze z janosikowego zostaną rozdzielone między 16 województw (Mazowsze pozostaje największym płatnikiem janosikowego), 379 powiatów oraz 1616 gmin.

Wpływy podatkowe

Udział gmin w PIT (czyli podatku dochodowym płaconym przez podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy) wyniesie 37,42 proc., a udział wszystkich samorządów 49,27 proc.
Minister finansów wyjaśnił też, że w przypadku gdy gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny, a ustaloną samodzielnie, może zwrócić się za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego do GUS z odpowiednim wnioskiem o weryfikację tych danych.
Udział samorządów w CIT nie zmieni się. Rząd przekaże im 22,86 proc. wpływów z tego podatku.
Minister finansów określił też maksymalne stawki podatku od nieruchomości oraz stawki minimalne i maksymalne podatku od środków transportowych. Jest to wyznacznik dla rad gmin i miast do uchwalenia podatków lokalnych na przyszły rok.
Planowane udziały i wpływy samorządów z podatków dochodowych