MF podkreśla jednak, że akcyza od energii nie zmieniła się od 2002 r. i wynosi 20 zł za MWh, co odpowiada 0,02 zł za 1 kWh. Wprawdzie ma ona charakter cenotwórczy, ale nie jest to jedyny element składowy cen energii. Resort podaje, że tylko w latach 2007-2011 koszt netto zakupu 1 MWh energii elektrycznej wzrósł o ponad 80 proc. – ze 163,40 zł do 294,70 zł. Przy czym największy wpływ na te podwyżki miał wzrost kosztów głównych składników, wpływających na cenę energii elektrycznej (szczególnie energii „czarnej”, wytwarzanej w wyniku spalania węgla kamiennego lub brunatnego), wsparcia energetyki odnawialnej, opłat przesyłowych.

W ocenie resortu obecna stawka akcyzy stosunkowo w niewielkim stopniu oddziałuje na koszty działalności gospodarczej przedsiębiorstw z branż energochłonnych, a biorąc pod uwagę kwotowy charakter tej stawki, udział akcyzy w kosztach w ostatnich kilku latach wyraźnie maleje. W latach 2007–2011 stawka akcyzy nie zmieniła się, a udział tego podatku w cenie energii elektrycznej zmalał z 12,2 proc. do 6,8 proc. Jednak od początku bieżącego roku ceny energii elektrycznej wykazują tendencję spadkową. Jeszcze kilka miesięcy temu 1 MWh energii elektrycznej z dostawą w 2013 r. kosztował na Towarowej Giełdzie Energii około 215 zł. Obecnie cena ta wynosi ok. 190 zł/MWh.

MF podkreśla też, że w większości krajów Unii Europejskiej koszty siły roboczej i koszty dystrybucji energii elektrycznej, obciążające jej odbiorców, są znacznie wyższe od tych, z jakimi mamy do czynienia w Polsce. Pozwala to zachować konkurencyjność wyrobów wyprodukowanych przez krajowe przedsiębiorstwa energochłonne na rynkach europejskich.

Zdaniem resortu, dla poprawy konkurencyjności branż energochłonnych niezbędne są kompleksowe rozwiązania systemowe, uwzględniające kwestie mające znaczący wpływ na cenę energii elektrycznej, takie jak np. koszty przesyłu i dystrybucji oraz koszty wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej i skojarzonej.

Ważne

W ocenie rządu obecne stawki akcyzy stosunkowo w niewielkim stopniu oddziałują na koszty działalności przedsiębiorstw z branż energoochłonnych