Dokonując zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. aparatu fotograficznego, trzeba pamiętać, że korzystanie z nich na cele prywatne podlega opodatkowaniu VAT-em, gdy na etapie zakupu przysługiwało prawo do odliczenia. Dodatkowo konieczność rozliczenia z fiskusem pojawi się na etapie sprzedaży.

Zdarza się, że nabyte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rzeczy używane są także dla celów prywatnych. Doskonałym przykładem, może być w tym przypadku aparat fotograficzny, który z jednej strony przydaje się w działalności gospodarczej, jak również może być wykorzystywany w codziennym życiu.

W zależności od tego, czy zostanie on zakwalifikowany do majątku prywatnego czy też firmy, w świetle podatku VAT, konsekwencje wynikające z nabycia urządzenia różnią się w znaczący sposób.

Możliwość odliczenia VAT-u naliczonego

Reklama

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują bowiem możliwość odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Choć odliczenie to na pierwszy rzut oka wydaje się być niezwykle korzystne, trzeba pamiętać o wynikających z niego późniejszych konsekwencjach. Niekiedy bardziej opłacalnym może być bowiem pozostawienie nabytego aparatu w majątku prywatnym. Warto zatem zastanowić się, w jakim stopniu składnik ten będzie wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w jakim w celach prywatnych.

Aparat fotograficzny jako majątek prywatny

W przypadku, gdy podatnik zdecyduje, że nabyty aparat fotograficzny nie zostanie zaliczony do majątku przedsiębiorstwa, stanowiąc składnik majątku prywatnego, zrzeknie się tym samym prawa do odliczenia VAT naliczonego. Późniejsze wykorzystywanie, zarówno na cele prywatne, jak i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też odsprzedaż, nie będą jednakże skutkowały konsekwencjami na gruncie VAT. Przedsiębiorca występuje w tej sytuacji w charakterze konsumenta, nie zaś podatnika VAT, co zostało potwierdzone w wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-291/92 Dieter Armbrecht (z 04.10.1994r.) oraz C-415/98 w sprawie Laszlo Bakcsi (z 08.03.2001r.).

Składnik majątku firmy

Z drugiej strony, gdy aparat fotograficzny zostanie zaliczony do majątku przedsiębiorstwa, podatnik nabędzie prawo do odliczenia VAT-u na etapie nabycia. Warto w tym miejscu podkreślić, że prawo to przysługuje w odniesieniu do pełnej wartości, niezależnie od tego w jakim stopniu środek ten jest faktycznie wykorzystywany w związku z prowadzonym biznesem (wyrok ETS z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie Hansgeorg Lennartz, C-97/90).
Trzeba jednak pamiętać, że każde późniejsze użycie, również na cele prywatne, będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jako odpłatne świadczenia usług. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Decydując się na to rozwiązanie trzeba ponadto pamiętać, że w momencie sprzedaży omawianego składnika majtku firmy, przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego stosownej kwoty podatku.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care